Szkoła Podstawowa |im. Jana Pawła II

22-205 Wyryki, Kaplonosy 73

Tel: (82) 571-72-26

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 94241
 • Do końca roku: 131 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!

Program wychowawczy na lata 2014-2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. JANA PAWŁA II

W KAPLONOSACH

NA ROK SZKOLNY 2014/2017

 

 

 

W wychowaniu chodzi właśnie oto,

ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem”

Jan Paweł II

 

WSTĘP

 

Wychowanie jest uczeniem się postaw, rozwijaniem wrażliwości, odkrywaniem swoich możliwości, zdolności i mocnych stron. Jest też uczeniem się konstruktywnego radzenia sobie z własnymi brakami, trudnościami, negatywnymi emocjami. Wychowanie polega na budowaniu człowieczeństwa w oparciu o wzorce przekazywane przez przesłanie patrona szkoły Jana Pawła II.
Szkoła Podstawowa w Kaplonosach propaguje idee integracji. Dąży do tego, aby uczniowie uczyli się i wychowywali w atmosferze wzajemnej tolerancji, poszanowania prawa do godności osobistej. W swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych dyrekcja szkoły i nauczyciele kierują się dobrem uczniów, troską o ich rozwój intelektualny
i fizyczny oraz zapewniają im bezpieczeństwo. Wspiera rodzinę w procesie wychowania
i nauczania
stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego. Dbają o kultywowanie właściwych postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych.

 

I. PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 

Art. 54 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o Systemie Oświaty
(tekst jed. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, i Nr 281, poz. 2781;
z 2005r. Nr 17, 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, nr 131 , poz. 1091, Nr 167,
poz.1400, nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227,
poz. 1658; z 2007r. nr 42, poz. 273, nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz
.818).

Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)


Podstawę do opracowania założeń programu stanowią również:
-Statut Szkoły
-Podstawa programowa
-Program Profilaktyki
-
Konwencja Praw Dziecka

 

 

II. MISJA I WIZJA SZKOŁY

Misja

Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego
i intelektualnego.

Wizja
W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności lokalnej. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego. Jednocześnie wychowujemy je w szacunku i otwartości wobec innych narodów, ucząc nie tylko języka ojczystego, lecz również języków "obcych"

III. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaplonosach jest dokumentem pozwalającym scalać oddziaływania wychowawcze szkoły i środowiska rodzinnego uczniów. Stanowi wytyczne do pracy wychowawczej skierowane do dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, wychowawców klas, nauczycieli, Samorządu Uczniowskiego, pracowników administracji szkoły oraz organizacji i instytucji wspierających pracę szkoły. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność, wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych skierowanych do uczniów szkoły. Uwzględnia oczekiwania dydaktyczno – wychowawcze rodziców oraz ich współudział w działaniach szkoły.


IV.PRIORYTETY SZKOŁY


1.Stwarzanie atmosfery sprzyjającej efektywnej pracy.
2.Podniesienie jakości pracy szkoły- sprawne zarządzanie i organizacja pracy.
3.Kształcenie wszechstronnego rozwoju ucznia.
4.Dbałość o wysoki poziom edukacji, by sukcesywnie podnosić wyniki sprawdzianu klasy
III i VI.
5.Stosowanie indywidualizacji nauczania na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.
6.Stała praca z uczniem zdolnym oraz wymagającym wsparcia.
7.Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
8.Skuteczne przygotowanie uczniów do konkursów.
9.Nawiązywanie do życia i przesłania patrona Jana Pawła II


V.CELE I ZADANIA SZKOŁY
1. Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości intelektualnej, psychicznej, zdrowotnej, estetycznej i duchowej.

 

- przygotowanie uczniów do wejścia w świat poprzez aktywność intelektualną, edukacje
multimedialną, naukę języków obcych,
- umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań,

-
wspieranie rozwoju fizyczno - zdrowotnego uczniów,
- przygotowanie do życia we współczesnym świecie przyrody
,
- wspieranie rozwoju psychicznego ucznia,

- kultywowanie tradycji narodowych, religijnych i rodzinnych.


2. Ukształtowanie postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania dla tradycji
narodowych, państwowych i lokalnych.
-
kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych,
- przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych,
- kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i tolerancji wobec zachowań innych ludzi,
- tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole, wzajemnego szacunku,
pozytywnej samooceny uczniów,
- integrowanie zespołów klasowych poprzez działalność samorządową w szkole,
- włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o sprawach szkoły,
- kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się wpływom kolegów ze środowisk
zdemoralizowanych,
- integrowanie społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym,
-
przygotowanie do życia w rodzinie,
- kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec dzieci,
- zadbanie o poprawę sytuacji materialnej uczniów z rodzin patologicznych, niewydolnych
wychowawczo i zaniedbanych.


3. Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa szkoły podstawowej.


-
kształtowanie umiejętności przyswajania wiedzy i wypowiadania się na dany temat,
- pogłębianie poszerzanie wiadomości i umiejętności uczniów poprzez stosowanie technik
i metod skutecznego uczenia się,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
- kształtowanie umiejętności dokonywania właściwej analizy, syntezy i selekcji zachowań
i sytuacji problemowych,
-
kształcenie woli ucznia i zaspakajanie potrzeby przeżywania sukcesów,
- rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń w szkole.


Zadania szkoły

1. Zapoznanie z biografią i przesłaniem patrona szkoły – Jana Pawła II.

2. Dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia, który staje się pracowity, uczciwy,
rzetelny, przedsiębiorczy, krytyczny, rozróżnia i pielęgnuje uczucia koleżeństwa przyjaźni
i miłości.

3. Rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra
i piękna na świecie.

4. Rozwijanie świadomości życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów
szkolnych, jak i całej edukacji na etapie szkoły podstawowej.

5. Korzystanie z różnych źródeł informacji, posługiwanie się komputerem, znajomość
podstaw języków obcych,

6. Znajomość roli człowieka w kształtowaniu środowiska przyrodniczego.

7. Zapoznanie z tradycjami i obyczajami regionu oraz polskim dziedzictwem kulturowym.

8. Przygotowanie do pełnienia obowiązków rodzinnych, społecznych i obywatelskich
w oparciu o zasady solidarności, sprawiedliwości, tolerancji i patriotyzmu.

7. Świadomość potrzeby przestrzegania zasad higieny, dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo
własne oraz innych.
8. Doprowadzenie do uzyskania przez uczniów takich kompetencji, dzięki. którym jako
absolwenci osiągną sukces w gimnazjum.
VI. FORMY REALIZACJI

 • konkursy przedmiotowe, artystyczne,

 • indywidualizacja pracy szkolnej i domowej,

 • zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, zajęcia wyrównawcze i gimnastyka korekcyjna,

 • zajęcia komputerowe w klasach 0– VI,

 • zajęcia pozalekcyjne w ramach kół zainteresowań,

 • korzystanie z Internetu,

 • akcje ekologiczne, konkursy, zawody sportowe,

 • spotkania z pielęgniarką szkolną,

 • programy profilaktyczne,

 • spotkania z policjantem, pracownikiem KRUS(pogadanki, filmy),

 • spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów,

 • karta rowerowa,

 • imprezy klasowe, szkolne i środowiskowe,

 • porady i konsultacje z psychologiem w Poradni we Włodawie

 • porady i rozmowy z pedagogiem szkolnym,

 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

VII. ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY

Wychowawca:

1. Jest zobowiązany do rozpoznania sytuacji wychowawczej uczniów i poinformowania uczących nauczycieli o trudnych przypadkach w tym zakresie oraz organizuje (w miarę możliwości)
rożne formy pomocy dla uczniów;

2. Opracowuje i realizuje w oparciu o niniejszy Program Wychowawczy Szkoły, klasowy plan wychowawczy, tematykę godzin do dyspozycji wychowawców ( w porozumieniu z uczniami i rodzicami);

3. Podejmuje systematyczne wysiłki zmierzające do integracji zespołu klasowego;

4. Uczy tolerancji wyznaniowej, narodowościowej drugiego człowieka;

5. Obserwuje i ocenia zachowanie swoich wychowanków;

6. Organizuje i uczestniczy we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w planie wychowawczym, np. imprezy, w których biorą udział wychowankowie, stwarzając możliwość integrowania klasy, kształtowania kultury osobistej uczniów, wdrażania do współdziałania, dba o rozwój zainteresowań;

7. W miarę potrzeb odwiedza wychowanka w jego miejscu zamieszkania (najlepiej w obecności pedagoga);

8. Utrzymuje współpracę z rodzicami uczniów i wspiera ich w wychowaniu dzieci;

9. Jest zobowiązany do przekazania informacji o instytucjach wspierających dziecko i rodzinę
( Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie, GOPS, PCK) i w miarę potrzeby kierowanie uczniów i rodziców do odpowiedniej Poradni;

10.Czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym kontakcie z rodzicami
i pedagogiem szkolnym, nauczycielami przedmiotów;

11.W szczególnych sytuacjach pełni rolę mediatora pomiędzy uczniami, uczniami a rodzicami, uczniami a nauczycielem;

12. Propaguje idee patrona szkoły Jana Pawła II.

13.Organizuje klasowe zebrania rodziców;

14.Prawidłowo i systematycznie prowadzi dokumentację klasową;

15.Ma obowiązek corocznego zapoznawania rodziców podczas pierwszego spotkania o obowiązujących w szkole przepisach i wymogach (Statut Szkoły, Przedmiotowy System Oceniania, Program Profilaktyczny ,Program Wychowawczy Podstawa Programowa).

 

VII. POWINNOŚCI RODZICÓW
Rodzice współpracują ze szkołą realizując zadania:

1 . Mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach rodziców organizowanych przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły, prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym;

2 . Zawiadamiają wychowawcę o nieobecności ucznia, mają stały kontakt z wychowawcą w innych sytuacjach wychowawczych. W przypadku zwolnienia ucznia nawet z części zajęć szkolnych rodzic jest zobowiązany do usprawiedliwienia tej nieobecności;

3 . Pomagają dzieciom w wypełnianiu obowiązku szkolnego;

4 . Dbają o odpowiedni strój, wygląd oraz o zdrowie i kulturę osobistą dziecka;

5 . Na bieżąco zgłaszają do wychowawcy najdrobniejsze nawet formy przestępczości wśród uczniów;

6 . Systematycznie wdrażają dziecko do pełnienia określonych ról społecznych;

7 . Świadomie współpracują ze szkołą, zgodnie z jej założeniami wychowawczymi mającymi na celu kształtowanie określonej sylwetki absolwenta;

8 . W sytuacjach spornych w klasie zobowiązani są do zachowania drogi służbowej zgodnie z zapisami Statutu Szkoły;

9 . Czynnie uczestniczą w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły.

 

VIII. WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁĄ A RODZICAMI

Współpraca z zakresie dydaktyki, wychowania rodzicami w i opieki dotyczy:

- przepływu informacji pomiędzy rodzicami i nauczycielami (m.in. zachowania, rozwoju, potrzeb, problemów dziecka),

- poradnictwa dla rodziców (m. in. Stymulowania rozwoju dziecka, zapobieganie zagrożeniom),

- pedagogizacji rodziców (prelekcje wychowawcy lub pedagoga, zaproszonych specjalistów, dotyczące problemów rozwoju dziecka, metod postępowania w różnych sytuacjach wychowawczych),

- przepływu informacji pomiędzy dyrektorem szkoły a rodzicami na temat funkcjonowania szkoły w różnych dziedzinach,

- włączania rodziców do wspólnych działań na rzecz uczniów, klasy i szkoły.

 

IX. EWALUACJA PROGRAMU

Program wychowawczy poddawany będzie ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według potrzeb – ma charakter otwarty. Ewaluacja programu dokonywana będzie na zakończenie każdego roku szkolnego.

Formy ewaluacji:

1. Sprawozdania wychowawców klas;

2. Rozmowy z rodzicami;

3. Rozmowy z uczniami;

4. Analiza dokumentów (dzienniki lekcyjne, zeszyty uczniów);

5. Obserwacja i ocena zachowań uczniów.

Narzędzia ewaluacji:

- ankieta dla rodziców,

- ankieta dla uczniów,

- ankieta dla wychowawców.

Nad realizacją powyższych zadań czuwa Rada Pedagogiczna, dyrekcja, wychowawcy klas, pedagog szkolny. W zakresie swoich obowiązków pedagog dokonuje określonej oceny sytuacji wychowawczej, wspomaga pracę wychowawców, nauczycieli i rodziców. Przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.

 

Program wychowawczy opracował zespół w składzie:

Anna Pasieczna
Elżbieta Haniewska
Barbara Wilczyńska