Szkoła Podstawowa |im. Jana Pawła II

22-205 Wyryki, Kaplonosy 73

Tel: (82) 571-72-26

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 119200
  • Do końca roku: 343 dni
  • Do wakacji: 150 dni

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli 2014 - 2019

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaplonosach

 na lata  2014- 2019.

 

1. Podstawa prawna:

a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn. zm.)

b) Ustawa z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. Nr 97, poz.674 z 2006 r. z późn.zm.)

c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie

sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety

poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków

wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do

spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków

(Dz.U. z 2002r. Nr 46, poz. 430)

 

2. Wieloletni Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaplonosach na lata 2014-2019 został opracowany w oparciu o szczegółową analizę

. indywidualnych potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia,

. wniosków z nadzoru pedagogicznego z poprzednich lat,

 . potrzeb kadrowych rozpoznanych przez dyrektora szkoły,

3. Wyniki analizy zasobów kadrowych szkoły oraz potrzeby szkoleniowe szkoły.

Z analizy dokumentacji akt osobowych nauczycieli i rozeznania ich  potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego wynika że:

1) 12 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

Pedagogicznym, a  jedna osoba legitymuje się wykształceniem licencjackim.

2) Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne.

3) Zdecydowana większość pedagogów (9 osób) to nauczyciele dyplomowani. Ponadto mamy

trzech  nauczycieli mianowanych, jednego  kontraktowego .

4) Ze względu na konieczność stosowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym coraz nowocześniejszych metod pracy, konieczne jest dokształcanie nauczycieli w tym zakresie.

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

NA LATA 2014-2019

 

I. Cele Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

Cel główny:

Wzrost efektywności pracy szkoły poprzez systematyczny, profesjonalny i efektywny rozwój

kadry pedagogicznej

 

Cele szczegółowe:

- doskonalenie posiadanych, aktualizacja wcześniej zdobytych oraz uzyskanie nowych

kwalifikacji,

- konkretyzacja zadań dydaktycznych i wychowawczych, w praktyce dbanie o jakość procesu

nauczania-uczenia się oraz wychowania i opieki,

- rozwiązywanie szkolnych problemów wychowawczych,

- koordynacja pracy wychowawczej i procesu dydaktycznego,

- integrowanie nauczycieli wokół wspólnie uznawanych wartości i realizowanie wyznaczonych

celów,

- wzmocnienie komunikacji i współpracy nauczycieli i rodziców.

 

II. Potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego.

 

Nauczyciele naszej szkoły korzystają z różnych form doskonalenia zawodowego, głównie korzystając z Internetu oraz biorąc udział w warsztatach szkoleniowych, konferencjach metodycznych, seminariach. Niektórzy wybierają kursy kwalifikacyjne lub studia podyplomowe.  Wymieniają doświadczenia z innymi nauczycielami, studiują literaturę fachową  oraz pracują   w zespołach  samokształceniowych.                                                                                                                         

III. Najczęściej wskazywane przez nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaplonosach zakresy tematyczne, które powinny być planowane w ramach doskonalenia zawodowego.

 

1. Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze, nadpobudliwym, z ADHD,

niedostosowanym społecznie, dysfunkcyjnym.

2. Praca z zespołem klasowym o zróżnicowanym poziomie potrzeb edukacyjnych.

3. Nowe aktywizujące metody pracy z uczniem.

4. Zachowania agresywne uczniów.

5. Wykorzystanie technik komputerowych w nauczaniu.

6. Sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych, profilaktyka problemowa.

7. Jak pracować z uczniem z orzeczeniem i opinią z Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej?

8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole.

9. Emisja i higiena głosu.

10. Praca z uczniem  zdolnym.

11. Motywowanie uczniów do nauki.

12. Dyscyplina pracy w czasie lekcji.

13. Zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji zadań szkoły.

14. Wspierająca rola świetlicy i biblioteki w procesie wychowania.

15. Edukacja dzieci sześcioletnich w szkole.

16. Organizacja zajęć pozalekcyjnych, dostosowanych do potrzeb uczniów.

17. Praca ze słabym uczniem.

18. Odpowiedzialność pracowników szkoły za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów.

 

IV. Inne tematy, które mogą być przedmiotem różnych form doskonalenia zawodowego

nauczycieli w latach 2014-2019.

 

1. Wykorzystanie tablicy interaktywnej i technologii informacyjno komunikacyjnej w szkole.

2. Twórcze nauczanie.

3. Doskonalenie pracy nauczyciela świetlicy.

4. Wdrażanie nowej podstawy programowej .

5. Eksperymenty i innowacje pedagogiczne.

6. Prowadzenie szkolnej strony internetowej.

7. Metody rozwijania u uczniów umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem.

8. Stałe doskonalenie w zakresie prawa oświatowego.

9. Zdobywanie umiejętności w pozyskiwaniu środków unijnych.

 

Uwaga!

Podstawową zasadą w realizacji planu doskonalenia zawodowego jest podejmowanie

różnych form przez 1-2 nauczycieli. Zadaniem uczestników jest przedstawienie wiedzy,

umiejętności i materiałów z danego doskonalenia pozostałym nauczycielom na zebraniach

szkoleniowych rad pedagogicznych lub w ramach zespołów samokształceniowych.

 

V.Wewnątrzszkolne  Doskonalenie  Nauczycieli  ( WDN):

 

1.Szkoleniowe rady pedagogiczne.

2. Zebrania samokształceniowe .

3.Obserwacja np. lekcji otwartych.

5.Edukacja na odległość.

6.Studiowanie literatury

7.Analiza zdarzeń krytycznych.

 

  

VI. Monitorowanie  Planu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli.

 

Wieloletni plan dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli ma charakter

otwarty i będzie podlegał monitorowaniu  w celu określenia stopnia osiągnięcia założonych celów,  a także wprowadzenia innowacji i zmian.

Zmiany w Wieloletnim Planie Doskonalenia Zawodowego będą wprowadzane aneksem.