Szkoła Podstawowa |im. Jana Pawła II

22-205 Wyryki, Kaplonosy 73

Tel: (82) 571-72-26

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 119198
 • Do końca roku: 343 dni
 • Do wakacji: 150 dni

Regulamin konkursów przedmiotowych

Regulamin konkursów przedmiotowych i tematycznych

dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kaplonosach

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin konkursów nie może być zmieniony w ciągu roku szkolnego.

 2. Uczeń ma prawo przystąpić do każdego wybranego przez siebie konkursu.

 3. Uczniowie przystępują do konkursów dobrowolnie.

 4. W kolejnych etapach konkursów uczestniczą tylko uczniowie wyłonieni w drodze eliminacji

niższego stopnia.

 1. Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu mają obowiązek zapoznać uczniów

i rodziców z regulaminem.

 1. Uczestnik konkursu przystępując do wszystkich eliminacji, powinien mieć przy sobie

aktualną legitymację szkolną i okazać ją komisji.

 1. Rozwiązania zadań konkursowych uczniowie zapisują długopisem lub piórem (kolor tuszu,

atramentu czarny lub niebieski).

 1. Wymagania edukacyjne i kryteria oceny, obowiązujące we wszystkich konkursach,

jednakowe dla każdego uczestnika.

 1. Przy organizacji eliminacji uwzględnia się potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo oraz przewlekle chorych.

 2. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych terminów dla etapów konkursów przeprowadzanych w szkole, jeżeli uczeń nie przystąpił do eliminacji w wyznaczonym terminie z powodu choroby, sytuacji losowej, udziału w innych konkursach.

 3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zakresu treści

programowych wszystkich konkursów oraz ustalonych przez komisje konkursowe kryteriów

oceny wiedzy i umiejętności uczniów.

 1. Zadania konkursowe do czasu rozpoczęcia eliminacji stanowią tajemnicę służbową.

§ 2

Organizacja i przebieg eliminacji pierwszego etapu (szkolnego)

 1. Za organizację, przeprowadzenie i nadzór nad pierwszym etapem (szkolnego) konkursu odpowiada dyrektor szkoły.

 2. Dyrektor szkoły zapoznaje nauczycieli, uczniów i rodziców z regulaminem konkursów.

 3. Załącznikiem do regulminu konkursów jest corocznie opracowany harmonogram eliminacji szkolnych (załącznik nr 1) oraz zakres treści programowych i kryteria oceniania (załącznik nr 2).

 4. Dyrektor szkoły powołuje komisję odpowiedzialną za przygotowanie arkusza konkursowego, opracowanie kryteriów oceniania i ocenę zadań uczniów.

 5. Arkusz konkursowy dopuszcza do wykorzystania w eliminacjach szkolnych dyrektor szkoły,

składając podpis na stronie tytułowej.

 1. Dyrektor powołuje komisje przeprowadzające eliminacje szkolne. W skład komisji wchodzą nauczyciele, którzy nie są specjalistami w dziedzinie, której dotyczy dany konkurs.

 2. Uczniowie informowani są o uzyskanych wynikach w ciągu dwóch dni od dnia przeprowadzonych eliminacji.

 3. Uczniowie mają prawo do wglądu do pracy konkursowej w dniu ogłoszenia wyników eliminacji oraz w dniu następujący po nim. Prace można oglądać w gabinecie dyrektora szkoły i w jego obecności, po wcześniejszym uzgodnieniu, w godzinach 9.00 – 13.00.

 4. Dyrektor zbiera dokumentację eliminacji szkolnych i przekazuje wymagane dokumenty do wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

  1. Dyrektor zgłasza elektronicznie uczniów, którzy uzyskali co najmniej 27 punktów i odpowiada za bezbłędne podanie ich danych.

 5. Uczestnik eliminacji szkolnych, jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo odwołać się

od wyniku konkursu na etapie szkolnym w ciągu dwóch dni od ogłoszenia wyników.

 1. Odwołania od decyzji komisji szkolnej należy kierować do dyrektora szkoły w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu.

 2. Odwołanie powinno zawierać analizę rozwiązań tych zadań, które należy, według osoby odwołującej się ponownie sprawdzi ocenić.

 3. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez komisję odwoławczą w ciągu trzech dni od daty złożenia. Decyzje komisji odwoławczej są ostateczne.

 4. Odwołanie wniesione z naruszeniem wymienionego powyżej terminu lub bez uzasadnienia nie będzie rozpatrywane przez komisję odwoławczą.

 1. Do etapu okręgowego kwalifikuje się uczniów, którzy w eliminacjach szkolnych osiągnęli co najmniej 90% możliwych do uzyskania punktów, czyli 27. W konkursie ortograficznym do eliminacji okręgowych przechodzi uczeń, który popełnił najwyżej 3 błędy ortograficzne i 5 błędów interpunkcyjnych.

 2. Konkurs przedniotowy rozpoczyna się o godzinie 9 w dniu określonym w harmonogramie i trwa 60 minut. Odpowiednio wcześniej należy przeprowadzić czynności organizacyjne. Czas pisania dyktanda: 45 minut po odliczeniu czynności organizacyjnych. Do czasu pisania nie zalicza się czasu wstępnego i końcowego odczytania całego dyktanda.

 3. Dokumentacja eliminacji szkolnych obejmuje:

 1. protokół przebiegu eliminacji pierwszego etapu (wzór nr 1);

 2. oświadczenia rodziców uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do etapu drugiego (wzór nr 2);

 3. arkusze konkursowe z rozwiązaniami uczniów i oświadczenia rodziców dołączone do

każdego arkusza;

 1. oświadczenie dyrektora szkoły (wzór nr 3);

 2. kryteria oceniania zadań konkursowych.

 1. Dokumentacja eliminacji szkolnych wszystkich konkursów, które odbyły się w danej szkole, przekazywana do przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej obejmuje:

 1. Opieczętowaną koperta podpisana „Protokoły i oświadczenie dyrektora szkoły“ zawierająca protokoły przebiegu eliminacji i oświadczenie dyrektora szkoły oraz protokoły przebiegu eliminacji tych konkursów, w których żaden uczeń nie zakwalifikował się do etapu drugiego (wówczas nie zawierają nazwisk uczniowskich).

 2. kolejne opieczętowane koperty opisane według wzoru: powiat, gmina, nazwa szkoły, nazwa konkursu, liczba arkuszy, liczba oświadczeń, zawierające opieczętowane arkusze konkursowe z rozwiązaniami uczniów, którzy uzyskali co najmniej 27 punktów, spięte z oświadczeniami rodziców.

§ 3

Organizacja i przebieg eliminacji drugiego etapu

 1. Eliminacje drugiego etapu przeprowadzane są w macierzystych szkołach uczniów

zakwalifikowanych do drugiego etapu.

 1. Dyrektor szkoły powołuje szkolne komisje przeprowadzające eliminacje drugiego etapu co

najmniej na trzy dni przed terminem konkursu wskazanym przez Kuratora Oświaty. Członkami komisji są nauczyciele, którzy nie są specjalistami w dziedzinie, której dotyczy dany konkurs.

 1. W dniu konkursu dyrektor szkoły pobiera drogą elektroniczną arkusze zadań konkursowych.

 2. Uczeń rozpoczyna pracę z arkuszem punktualnie o godzinie 9.00. Odpowiednio wcześniej

należy przeprowadzić czynności organizacyjne.

 1. Za rzetelność i prawidłowość przebiegu pracy komisji przeprowadzającej eliminacje

drugiego etapu konkursu odpowiada dyrektor szkoły.

 1. Po zakończeniu pracy przez uczniów, komisja w obecności ucznia pakuje prace uczniów do

ostemplowanej pieczęcią szkoły koperty, którą zakleja i opisuje według wzoru:powiat, gmina, nazwa szkoły, nazwa konkursu, liczba arkuszy oraz sporządza protokół (wzór nr 4). Tak przygotowaną kopertę i protokół przekazuje dyrektorowi szkoły.

 1. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona w dniu konkursu dostarcza zapakowane

prace i niezapakowany protokół do właściwego oddziału zamiejscowego Kuratorium

Oświaty w Lublinie.

 1. Do etapu wojewódzkiego zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy zdobyli co najmniej

80% możliwych do uzyskania punktów. W konkursie ortograficznym nie obowiązuje przyjęty

dla innych konkursów próg procentowy. O przejściu do następnego etapu decyduje liczba

błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.

 1. Wyniki drugiego etapu konkursów będą publikowane na stronie internetowej LSCDN

www.lscdn.pl (w zakładce Konkursy przedmiotowe) zgodnie z Terminarzem eliminacji konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

 1. Zainteresowany uczeń, rodzic/opiekun prawny ma możliwość indywidualnego wglądu

do pracy konkursowej zgodnie z Terminarzem eliminacji konkursów organizowanych przez

Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów szkół podstawowych i

gimnazjów.

 1. Ewentualne odwołanie od wyniku uzyskanego przez ucznia powinno zawierać analizę

rozwiązań tych zadań, które należy, według osoby odwołującej się, ponownie sprawdz

i ocenić. Pismo odwołujące się od oceny WKK mogą złożyć uczeń lub rodzice/opiekunowie

prawni, kierując je do Przewodniczącej WKK w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych

od daty ogłoszenia wyników konkursu. Zostanie ono rozpatrzone przez komisję odwoławczą

w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia. Decyzje komisji odwoławczej są ostateczne.

Odwołanie wniesione z naruszeniem wymienionego powyżej terminu lub bez uzasadnienia

nie będzie rozpatrywane przez komisję odwoławczą.

§ 5

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach konkursów

 1. W pierwszym etapie konkursów zakres wiedzy i umiejętności obowiązujących ucznia

określa komisja powołana przez dyrektora szkoły.

 1. W drugim i trzecim etapie konkursów zakres wiedzy i umiejętności obowiązujących ucznia

określa WKK powołana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w odrębnym dokumencie, który

zostanie opublikowany na stronie LSCDN www.lscdn.pl do 30 września 2016 r.

 1. Konkursy przedmiotowe obejmują wymagania wskazane w podstawie programowej oraz

treści poszerzające zakres podstawy programowej.

 1. Konkursy tematyczne obejmują wymagania związane z wybranym przedmiotem lub

blokiem przedmiotowym.

§ 6

Ogólne zasady oceniania prac konkursowych

 1. W ocenie wiedzy i umiejętności prezentowanych przez uczniów w eliminacjach wszystkich

konkursów stosuje się strategię analityczną lub holistyczną.

 1. Ocena wiedzy i umiejętności prezentowanych przez uczniów w eliminacjach wszystkich

konkursów ma charakter różnicujący.

 1. W pierwszym etapie konkursów arkusze rozwiązań uczniów ocenia komisja powołana przez

dyrektora szkoły.

 1. W drugim i trzecim etapie konkursów arkusze rozwiązań uczniów ocenia niezależna komisja

powołana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Harmonogram eliminacji szkolnych Załącznik nr 1

działanie

odpowiedzialny

data

Powołanie komisji odpowiedzialnej za przygotowanie arkuszy konkursowych, kryteriów oceniania, oceny zadań konkursowych

dyrektor

15.09.2016r.

Powołanie szkolnych komisji konkursowych do nadzoru eliminacji szkolnych

dyrektor

27.09.2016r.

Dopuszczenie arkuszy konkursowych do eliminacji szkolych

dyrektor

Do 30.09.2016r.

Konkurs z języka angielskiego

Szkolna Komisja Konkursowa

3.10.2016r.

Konkurs ortograficzny

Szkolna Komisja Konkursowa

4.10.2016

Konkurs matematyczny

Szkolna Komisja Konkursowa

5.10.2016r.

Konkurs z przyrody

Szkolna Komisja Konkursowa

7.10. 2016r.

Przekazanie dokumentacji z eliminacji szkolnych do przewodniczącegoWojewódzkiej Komisji Konkursowej

dyrektor

21.10.2016

Zgłoszenie w wersji elektronicznej uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu

dyrektor

21.10.2016

Powołanie szkolnych komisji przeprowadzających eliminacje II etapu

dyrektor

Najpóźniej trzy dni przed terminem wskazanym w regulaminie ogłoszonym przez KO

Pobranie drogą lektroniczną arkuszy konkurowych arkuszy konkursowych

dyrektor

7.30-8.30 w dniu konkursu

Dostarczenie zapaowanych prac i niezapakowanego protokołu (wzór nr 4) do Kuratorium

Dyrektor lub osoba upoważniona

W dniu konkursu

Załacznik nr 2

 

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

WYMAGANYCH NA I ETAPIE KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGOZakres materiału dla wszystkich trzech etapów konkursu obejmuje treści i osiągnięcia z języka angielskiego zawarte w podstawie programowej.

Forma:
1.Test umiejętności czytelniczo - językowych w formie zadań zamkniętych takich jak np.:

- zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybiera poprawną odpowiedź spośród kilku podanych propozycji,

- zadania na dobieranie, w których uczeń łączy ze sobą (przyporządkowuje do siebie) odpowiednie elementy (np. słowa, wyrażenia, fragmenty tekstu, ilustracje)

- odpowiadanie na pytania do tekstu

2.Sprawność pisania nie jest sprawdzana w I etapie.

Wymagane treści:

ZAKRES LEKSYKALNY:

1) człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania),

2) dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia),

3) szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne),

4) praca (popularne zawody),

5) życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego),

6) żywienie (artykuły spożywcze, posiłki),

7) zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie),

8) podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata),

9) kultura (święta, obrzędy),

10) sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy),

 1. zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna),

 2. świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz)

ZAKRES GRAMATYCZNY:
Czasy:
Present Simple
Present Continuous
Present Perfect Simple
Present Perfect Continuous
Past Simple (czasowniki regularne i nieregularne)
Past Continuous
Future Simple
Going to - dla wyrażenia przyszłości zamierzenia, intencje.

Czasownik:

Czasownik to be – formy teraźniejsze i przeszłe (twierdzenia, pytania, przeczenia).

Czasownik have got (twierdzenia, pytania, przeczenia).

Czasowniki like, love, hate, want (twierdzenia, przeczenia).

Czasowniki modalne: can, could, should, must, mustn't, will, would (twierdzenia, pytania, przeczenia).

Konstrukcja have to.

Konstrukcja What about... ., Let's....

Wyrażenie would like to.

Tryb rozkazujący

Konstrukcje czasownikowe z -ing i to.
Rzeczownik:

liczba pojedyncza i mnoga (regularna i nieregularna),

rzeczowniki używane wyłącznie w liczbie mnogiej,

rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,

forma dzierżawcza (dopełniacz saksoński: Ania's pen),

określenia few/a few, little/a little, some, any, many, much,
Rodzajnik:

określony the.

nieokreślony a/an.

Przymiotnik:

określające kolor, kształt, rozmiar, jakość, narodowość,

stopniowanie przymiotników,

szyk przymiotników,

przymiotniki dzierżawcze (my, your etc.),

konstrukcja z too i enough np.: too weak, tall enough.

Przysłówki:

częstotliwości, kierunku, sposobu,

pozycja przysłówków w zdaniu

stopniowanie przysłówków sposobu,

konstrukcje porównawcze z użyciem przysłówków (as... as...)

Zaimki:

osobowe (ja, to itp.),
zaimki wskazujące this/that, these/those,

bezosobowe (somebody, something, anybody itp),

zwrotne (myself, yourself itp)
Przyimki:

miejsca, czasu, celu, ruchu
Spójniki:

najczęściej używane: and, as, but, because, if, or, so, while, when.
Tworzenie pytań ogólnych i szczegółowych.

Pytania how many, how much.

Pytajniki where, when, what, how, who. which, why. who, whose.

Pytania ogólne i krótkie odpowiedzi: yes/no.

Konstrukcja there is, there are (twierdzenia, pytania, przeczenia).

Liczebniki główne i porządkowe.

KRYTERIA OCENIANIA -JĘZYK ANGIELSKI

Za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt.

Za odpowiedź niepoprawną lub niepełną uczeń otrzymuje 0 punktów.

Do następnego etapu kwalifikuje się uczeń, który uzyskał minimum 27 punktów (na 30 możliwych).