Szkoła Podstawowa |im. Jana Pawła II

22-205 Wyryki, Kaplonosy 73

Tel: (82) 571-72-26

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 119258
 • Do końca roku: 343 dni
 • Do wakacji: 150 dni

Ceremoniał Szkolny

,,Prawdziwie wielki jest ten człowiek,

który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II

 

 

 

CEREMONIAŁ SZKOLNY

Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Kaplonosach

 

I Wstęp

II Symbole szkoły

III Patron

IV Logo

V Hymn

VI Sztandar szkoły

VII Przebieg uroczystości z udziałem sztandaru

VIII Stałe uroczystości szkolne

IX Elementy tradycji

X Dekoracja budynku flagami narodowymi

 

I Wstęp

 

Najważniejszym zadaniem szkoły jest nauczanie dzieci i młodzieży oraz wychowywanie jej na świadomych obywateli. Podstawą funkcjonowania

w społeczeństwie, obok wiedzy i umiejętności, przekazywanych na zajęciach lekcyjnych są: kultura języka, właściwe zachowanie i szacunek dla tradycji. Dlatego należy uczyć dzieci zasad postępowania w różnych sytuacjach, takich jak organizacja obchodów świąt państwowych i uroczystości szkolnych. Jednym z dokumentów stanowiącym zbiór obowiązujących w szkole norm zachowania się jest Ceremoniał szkolny. Dokument przedstawia wykaz stałych uroczystości szkolnych i elementy tradycji szkoły. Opisuje symbole, określa uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i formy jego celebracji. Dzięki temu dokumentowi szkoła ma możliwość kształtowania i wpajania podstawowych wzorców postaw i zachowań. Stwarza również uczniom okazję do przeżywania doniosłych chwil w życiu.

 

II Symbole szkoły

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaplonosach posiada:

 

a)Patrona

b)Logo

c)Sztandar

d)Hymn szkoły

e)Ceremoniał szkolny

III Patron szkoły

 

Patronem Szkoły Podstawowej w Kaplonosach jest Jan Paweł II.

 

IV Logo szkoły

 


 

 

 

V Hymn szkoły

 

 1. Na uroczystościach szkolnych, z wyłączeniem świąt państwowych, śpiewany jest hymn szkoły.

 

Tekst hymnu:

Pracą dziś naszą nauka,
Po książkę sięgaj z zapałem.
Innego celu nie szukaj
Lecz ucz się, ucz się wytrwale.

Bo w życiu trudno Ci będzie
Bez wiedzy i bez zawodu.
Mądry potrzebny jest wszędzie,
Jest radością narodu.


Żyj dla drugiego człowieka,

Bądź wierny swym ideałom

Bierz przykład z Ojca Świętego

Do celu zmierzaj z zapałem.

 

 1. Na akademiach szkolnych poświęconych uroczystościom państwowym śpiewany jest hymn Polski ,,Mazurek Dąbrowskiego”.

 

 

 

 

 

VI Sztandar szkoły

 

 

 

Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi,

a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji – właściwych postaw dla jego poszanowania.

 

 1. Sztandar jest przechowywany na piętrze budynku szkoły, w specjalnej gablocie.

 2. W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie odnoszący sukcesy

 3. w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu.

  - chorąży: jeden uczeń

  - asysta: dwie uczennice

 4. Ubiór pocztu sztandarowego:

  a)Chorąży - biała koszula, ciemne garniturowe spodnie.

  b)Asysta - biała bluzka, ciemna spódnica.

  c)W czasie uroczystości odbywających się na zewnątrz, w trudnych warunkach pogodowych dopuszczalny jest inny taktowny strój.

 5. Kandydatury składu pocztu zgłaszane są przez wychowawcę klasy VI.

  a) Opiekunem pocztu sztandarowego jest opiekun Samorządu Uczniowskiego.

 6. Insygnia pocztu sztandarowego to:

  a) biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

  b) białe rękawiczki.

 7. Sztandar bierze udział we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych

  i świętach państwowych.

  a) Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.

  b) Uroczystości rocznicowe: - Konstytucja 3 Maja,

  - Odzyskanie Niepodległości.

  c) Ceremonia ślubowania klas pierwszych.

  d) Ceremonia ślubowania klas szóstych.

  e) Ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego.

   

 8. Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.

 

 1. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego:

  - postawa ,,spocznij” sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie ,,zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie ,,spocznij”.

  - postawa ,,na ramię” - chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewiec na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45º w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca,

  - postawa ,,prezentuj” z postawy ,,zasadniczej” chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie ,,zasadniczej”. ,,Prezentuj” - Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45º. Po czasie ,,salutowania” przenosi sztandar do postawy ,,prezentuj”.

 

VI Przebieg uroczystości z udziałem sztandaru

 

 1. Wprowadzenie sztandaru:

prowadzący uroczystość:

 

,,Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczet sztandarowy sztandar Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaplonosach wprowadzić.

Do hymnu.

Raport:Pani Dyrektor, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego (imię i nazwisko ucznia) melduje uczniów klas O – VI gotowych do uroczystego apelu z okazji (nazwa święta lub uroczystości).Spocznij. Proszę usiąść.”

 

 1. Wyprowadzanie sztandaru:

 

,,Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczet sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzić. Spocznij. Proszę usiąść.”

 

 1. Pasowanie na ucznia.

   

  a) Ślubowanie uczniów klasy pierwszej odbywa się w postawie zasadniczej. Uczniowie podchodzą do sztandaru, który stoi na środku szli. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę

  z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarza rotę przysięgi.

   

Rota przysięgi:

 

,,Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować. Starać się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom oraz mojej Ojczyźnie – Polsce.

 

b) Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez

pierwszoklasistów.

 

Dyrektor szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty, który stoi w postawie zasadniczej, kładzie duży ołówek i mówi:

 

,,Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaplonosach.”

 

 1. Pasowanie na przedszkolaka.

 

Tekst ślubowania:

 

My maluchy przyrzekamy:

 • być od dziś przedszkolakami (przyrzekamy)

 • nie grymasić i nie szlochać (przyrzekamy)

 • zawsze swoje panie kochać (przyrzekamy)

 • grzecznie bawić się i fikać (przyrzekamy)

 • w mig zajadać z talerzyka (przyrzekamy)

 • nauczymy się dziękować (przyrzekamy)

 • i porządnie się zachować (przyrzekamy)

 • od dziś zawsze być zuchami i dobrymi kolegami (przyrzekamy)

 

 1. Ceremonia ślubowania klasy szóstej i przekazania sztandaru.

a) Najpierw następuje ceremonia przekazania sztandaru, następnie ślubowanie uczniów klasy szóstej w postawie takiej, jak uczniów klasy I podczas pasowania.

 

 

 

Tekst ślubowania:

 

,, Ja absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaplonosach w obecności moich nauczycieli, rodziców, koleżanek kolegów uroczyście przyrzekam:

 • w moim przyszłym życiu, nauce i pracy postępować według wzorów przekazanych mi przez rodziców i nauczycieli,

 • w każdych okolicznościach kierować się zasadami szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka,

 • dbać o honor szkoły i sławić jej dobre imię.

Niech myślą przewodnią dla mnie pozostanie na zawsze dziedzictwo duchowe naszych ojców wyrażone hasłem: Bóg, Honor, Ojczyzna oraz słowa naszego Patrona ,,Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”.

 

 

VIII Stałe uroczystości szkolne

 

 1. Do stałych uroczystości szkolnych należą:

  - Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

  - Dzień Edukacji Narodowej i wręczenie Nagrody Dyrek tora,

  - Dzień Patrona,

  - Święto Niepodległości,

  - Jasełka,

  - Ślubowanie uczniów kl. I i grupy przedszkolnej,

  - Andrzejki,

  - Walentynki,

  - Dzień samorządności,

  - Dzień Dziecka,

  - Sprzątanie świata,

  - Choinka szkolna.

 2. Do stałych uroczystości klasowych należą:

  - Dzień Chłopca,

  - Mikołajki,

  - Dzień Kobiet,

  - Dzień Matki.

 3. W szkole obowiązuje harmonogram uroczystości opracowany na każdy rok szkolny.

 

IX Elementy tradycji szkoły

 

Do tradycji szkoły należą:

a) Nagroda Dyrektora przyznawana w Dzień Edukacji Narodowej,

b) nagrody dla uczniów z najwyższą średnią ocen i 100% frekwencją,

c)nagrody dla klas za najwyższą średnią ocen i najlepszą frekwencję.

 

 

 

X Dekoracja budynku szkoły flagą państwową

 

Budynek szkoły dekorowany jest flagą państwową w:

a) Dzień Edukacji Narodowej,

b) Dzień Patrona Szkoły,

c) święta państwowe,

d) dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.