Szkoła Podstawowa |im. Jana Pawła II

22-205 Wyryki, Kaplonosy 73

Tel: (82) 571-72-26

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 119262
 • Do końca roku: 343 dni
 • Do wakacji: 150 dni

Zamówienia publiczne


 

Kaplonosy dn. 19.01.2016 r.

 

Szkoła Podstawowa

 

im. Jana Pawła II w Kaplonosach

 

Kaplonosy 73

 

22-205 Wyryki

 

 

Zapytanie Ofertowe:

 

(Dotyczy zakupu oleju opałowego)

  

Szkoła rozpoczyna postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup oleju opałowego (zamówienie o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

  

Zaproszenie

 

do składania oferty cenowej

 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

 

Szkoła Podstawowa

 

im. Jana Pawła II w Kaplonosach

 

Kaplonosy 73

 

22-205 Wyryki

 

NIP: 565-13-82-910, REGON 001144920

 

tel. 82 571 72 26

 

2. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju opałowego w ilość 6 000l.

 

Opis (specyfikacja):

 

Zgodnie z załącznikiem nr 1

 

3. Termin realizacji zamówienia:

 

Dostawa do dnia 05 lutego 2016 r.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu.

 

 • Oferta winna zawierać wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2

 • Oferent zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotów zamówienia zgodnie z przedstawioną przez Zamawiającego specyfikacją,

 • Nazwa towaru podane w treści nazwy artykułu nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się produkty równoważne lub lepsze jakościowo,

 • Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ustawy PZP i nie otwarto wobec

 

niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

5. Oferent powinien stworzyć ofertę, która powinna być:

 

  • Posiadać datę sporządzenia

  • Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP

  • Oferta powinna zawierać cenę za zakup poszczególnych składników oraz całego zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2

 

6. Miejsce oraz termin składania oferty: ofertę pisemną należy przesłać:

 

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Kaplonosy 73, 22-205 Wyryki

 • za pośrednictwem fax. – nr 82 5717226,

 • dostarczona osobiście do budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, Kaplonosy 73, 22-205 Wyryki

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: spkaplonosy@wp.pl

 

 

 

Termin składania ofert upływa dnia, 26 stycznia 2016 roku o godzinie 12.00.!!!

 

8. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 26 stycznia 2016 rok o godz. 13.00, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 26 stycznia 2016 roku w siedzibie oferenta.

 

9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 

10. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących składanych ofert.

 

12. Przy rozpatrywaniu oferty zamawiający będzie brał pod uwagę przede wszystkim jakość oraz czy zaoferowana kwota mieści się w kwocie posiadanej przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

 

13. Dodatkowe informacje:

 

Dodatkowych informacji udziela Gabriela Pawłowska pod numerem telefonu: 82 5717226 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: spkaplonosy@wp.pl

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaplonosach

 

Renata Paluszkiewicz
Zaproszenie
do składania oferty cenowej na olej opałowy
z dnia 27.01.2014r.

 

Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych

Wartość zamówienia nie przekracza 14.000 euro.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II Kaplonosy 73, 22-205 Wyryki

tel./fax 82 5717-226 spkaplonosy.szkolnastrona.pl

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaplonosach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę oleju opałowego w ilości 6000l.

W ofercie cenowej proszę podać:
- cenę brutto za 1 litr oleju opałowego.
- formę płatności ( przelew - jaki termin)
- wysokość marży

- Świadectwo jakości Atest.

- Świadectwo autoryzacji.

3. Zamawiający przy wyborze dostawcy oleju będzie brał pod uwagę:
- cenę
- dogodną formę płatności
- terminowość dostaw
- wysokość marży4. Wymagania jakościowe jakie powinien spełniać olej opałowy :
- zawartość siarki - wartość opałowa min.41,5MJ/kg,
- lepkość kinematyczna przy 20°C < 4-6mm²/s(cSt),
- gęstość przy 20°C kg/m3,min.820
- temperatura zapłonu >55°C,
- temperatura krzepnięcia <-20°C

5. Ofertę należy złożyć pisemnie na w/w adres do 07.02.2014r.

Dodatkowych informacji udziela sekretariat pod nr telefonu 82 5717-226 Zaproszenie
do składania oferty cenowej na olej opałowy
z dnia 16.08.2013r.

 

 

 

Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

 

Prawo zamówień publicznych

 

Wartość zamówienia nie przekracza 14.000 euro.

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II Kaplonosy 73, 22-205 Wyryki

 

tel./fax 82 5717-226 spkaplonosy.szkolnastrona.pl

 

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Kaplonosacch zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę oleju opałowego w ilości 6500l.

 

W ofercie cenowej proszę podać:
- cenę brutto za 1 litr oleju opałowego.
- formę płatności ( przelew - jaki termin)
- wysokość marży

 

- Świadectwo jakości Atest.

 

- Świadectwo autoryzacji.

 

3. Zamawiający przy wyborze dostawcy oleju będzie brał pod uwagę:
- cenę
- dogodną formę płatności
- terminowość dostaw
- wysokość marży

  

4. Wymagania jakościowe jakie powinien spełniać olej opałowy :
- zawartość siarki - wartość opałowa min.41,5MJ/kg,
- lepkość kinematyczna przy 20°C < 4-6mm²/s(cSt),
- gęstość przy 20°C kg/m3,min.820
- temperatura zapłonu >55°C,
- temperatura krzepnięcia <-20°C

 

 

 

5. Ofertę należy złożyć pisemnie na w/w adres do 30.08.2013r.

 

Dodatkowych informacji udziela sekretariat pod nr telefonu 82 5717-226

 
Zaproszenie
do składania oferty cenowej na olej opałowy
z dnia 21.01.2013r.

 

Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych

Wartość zamówienia nie przekracza 14.000 euro.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II Kaplonosy 73, 22-205 Wyryki

tel./fax 82 5717-226 spkaplonosy.szkolnastrona.pl

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Kaplonosacch zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę oleju opałowego w ilości 6500l.

W ofercie cenowej proszę podać:
- cenę brutto za 1 litr oleju opałowego.
- formę płatności ( przelew - jaki termin)
- wysokość marży

- Świadectwo jakości Atest.

- Świadectwo autoryzacji.

3. Zamawiający przy wyborze dostawcy oleju będzie brał pod uwagę:
- cenę
- dogodną formę płatności
- terminowość dostaw
- wysokość marży4. Wymagania jakościowe jakie powinien spełniać olej opałowy :
- zawartość siarki - wartość opałowa min.41,5MJ/kg,
- lepkość kinematyczna przy 20°C < 4-6mm²/s(cSt),
- gęstość przy 20°C kg/m3,min.820
- temperatura zapłonu >55°C,
- temperatura krzepnięcia <-20°C

5. Ofertę należy złożyć pisemnie na w/w adres do 30.01.2013r.

Dodatkowych informacji udziela sekretariat pod nr telefonu 82 5717-226
Zaproszenie
do składania oferty cenowej na olej opałowy
z dnia 14.09.2012r.

 

Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych

Wartość zamówienia nie przekracza 14.000 euro.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II Kaplonosy 73, 22-205 Wyryki

tel./fax 82 5717-226 spkaplonosy.szkolnastrona.pl

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Kaplonosacch zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę oleju opałowego w ilości 6500l. ( do 12.10.2012)

W ofercie cenowej proszę podać:
- cenę brutto za 1 litr oleju opałowego.
- formę płatności ( przelew - jaki termin)
- wysokość marży

- Świadectwo jakości Atest.

- Świadectwo autoryzacji.

3. Zamawiający przy wyborze dostawcy oleju będzie brał pod uwagę:
- cenę
- dogodną formę płatności
- terminowość dostaw
- wysokość marży4. Wymagania jakościowe jakie powinien spełniać olej opałowy :
- zawartość siarki - wartość opałowa min.41,5MJ/kg,
- lepkość kinematyczna przy 20°C < 4-6mm²/s(cSt),
- gęstość przy 20°C kg/m3,min.820
- temperatura zapłonu >55°C,
- temperatura krzepnięcia <-20°C

5. Ofertę należy złożyć pisemnie na w/w adres do 30.09.2012r.

Dodatkowych informacji udziela sekretariat pod nr telefonu 82 5717-226


Zaproszenie
do składania oferty cenowej na olej opałowy
z dnia 05.01.2012r.

 

Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych

Wartość zamówienia nie przekracza 14.000 euro.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II Kaplonosy 73, 22-205 Wyryki

tel./fax 82 5717-226 spkaplonosy.szkolnastrona.pl


2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Kaplonosacch zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę oleju opałowego w ilości 6500l. ( do 31.01.2012)

W ofercie cenowej proszę podać:
- cenę brutto za 1 litr oleju opałowego.
- formę płatności ( przelew - jaki termin)
- wysokość marży

- Świadectwo jakości Atest.

- Świadectwo autoryzacji.

3. Zamawiający przy wyborze dostawcy oleju będzie brał pod uwagę:
- cenę
- dogodną formę płatności
- terminowość dostaw
- wysokość marży4. Wymagania jakościowe jakie powinien spełniać olej opałowy :
- zawartość siarki - wartość opałowa min.41,5MJ/kg,
- lepkość kinematyczna przy 20°C < 4-6mm²/s(cSt),
- gęstość przy 20°C kg/m3,min.820
- temperatura zapłonu >55°C,
- temperatura krzepnięcia <-20°C

5. Ofertę należy złożyć pisemnie na w/w adres do 19.01.2012r.

Dodatkowych informacji udziela sekretariat pod nr telefonu 82 5717-226