Szkoła Podstawowa |im. Jana Pawła II

22-205 Wyryki, Kaplonosy 73

Tel: (82) 571-72-26

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 119230
 • Do końca roku: 343 dni
 • Do wakacji: 150 dni

Procedura rozpatrywania skarg

 PROCEDURA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I KOORDYNOWANIA

SKARG I WNIOSKÓW

w Szkole Podstawowej Imienia Jana Pawła II w Kaplonosach

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity

Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46)

 

Rozdział I

Zasady ogólne

1. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaplonosach wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:

a) Dyrektora szkoły - w dniach i godzinach pracy szkoły,

b) wychowawców klas w godzinach pracy i terminach zgodnych z harmonogramem wywiadówek

2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

- pisemnie

- ustnie

3. W przypadku ustnego złożenia skargi. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół (notatkę), którą podpisuje wnoszący oraz przyjmujący zgłoszenie.

4. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji Szkoły przekazywane są, po uprzednim

zarejestrowaniu, do wnoszącego ze wskazaniem właściwego adresata.

5. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego

pozostawia się bez rozpatrywania.

6. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków. Rejestracja następuje poprzez wpisanie

na obwolucie skargi/wniosku numeru obowiązującego w dokumentacji skargi/wniosku

składającego się z:

- symbolu klasyfikacyjnego rzeczowego wykazu akt

- kolejnego numeru z rejestru

Ponadto wpisuje termin ich załatwienia.

7.Jeżeli rozpatrzenie wniosku lub skargi wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, w zależności od tego, kogo dotyczy, wskazane niżej osoby zbierają niezbędne informacji, a więc, jeśli:

   • skargę składa uczeń lub rodzic na postępowanie innego ucznia – wyjaśnieniem skargi zajmuje się wychowawca, pedagog,

   • skargę składa uczeń lub rodzic na postępowanie nauczyciela – wyjaśnieniem skargi zajmuje się pedagog lub dyrektor,

   • skargę składa nauczyciel na postępowanie ucznia – wyjaśnieniem skargi zajmuje się wychowawca, pedagog lub dyrektor,

   • skargę składa nauczyciel na postępowanie innego nauczyciela – wyjaśnieniem skargi zajmuje się dyrektor.

8. Kontrolę nad realizacją rozpatrywania skarg i wniosków sprawuje Dyrektor Szkoły

 

Rozdział II

Rozpatrywanie skarg i wniosków.

1. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację zawierającą:

- oryginał skargi/wniosku,

- notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach

postępowania wyjaśniającego

- materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku (oświadczenia, opinie,

kserokopie dokumentów, wyciągi),

- odpowiedź do wnoszącego, informującą o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo

potwierdzonym jej wysłaniem,

- pismo do organu prowadzącego, jeśli wymaga tego sprawa.

2. Odpowiedź na skargę/wniosek winna zawierać:

- oznaczenie organu, od którego pochodzi,

- wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich

zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,

- faktyczne i prawne (z podaniem podstawy prawnej) uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek

została załatwiona odmownie,

- imię i nazwisko, podpis i stanowisko osoby upoważnionej do załatwienia skargi.

3. Projekt odpowiedzi na skargę/wniosek osoba rozpatrująca sprawę, po uprzednim

parafowaniu jej, przekazuje do podpisu Dyrektorowi.

4. Pełną dokumentację po zakończeniu sprawy, nie później niż 7 dni po otrzymaniu

potwierdzenia odbioru odpowiedzi na skargę/wniosek przekazuje się Dyrektorowi,

potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem w rejestrze skarg i wniosków. Na obwolucie

skargi/wnioski, na której zamieszcza się spis dokumentów zgromadzonych w trakcie

załatwiania skargi/wniosku, powinien znajdować się również podpis dyrektora szkoły.

5. W przypadku wydania nauczycielowi/pracownikowi zaleceń przez osobę rozpatrującą

skargę/wniosek należy kopię tego pisma dołączyć do dokumentacji wymienionej w ust. 4.

Kontrolę z wykonania wydanych zaleceń przeprowadza osoba wydająca je.

6. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na

które dekretowano wniosek/skargę.

 

Rozdział III

Terminy

1. Termin rozpatrzenia skargi/wniosku wynosi, z zastrzeżeniem ust. 2, do miesiąca od dnia

wpływu.

2. Ustala się następujące terminy rozpatrywania skarg i wniosków.

- do 2 miesięcy, gdy skarga lub wniosek jest szczególnie skomplikowana,

- do 7 dni należy:

a) zwrócić skargę/wniosek wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli

skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,
b) przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z

podaniem powodu przesunięcia, jeżeli nie ma możliwości ich załatwienia w określonym

terminie,

c) zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji

dotyczących skargi/wniosku,

d) udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania

nowych okoliczności sprawy.