Szkoła Podstawowa |im. Jana Pawła II

22-205 Wyryki, Kaplonosy 73

Tel: (82) 571-72-26

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 119241
 • Do końca roku: 343 dni
 • Do wakacji: 150 dni

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę wyposażenia – pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu „Nowoczesne kompetencje - kluczem do przyszłości”

 

Kaplonosy, 24.08.2017 r.

Nr SPK-NKKDP.1.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę wyposażenia – pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu

„Nowoczesne kompetencje - kluczem do przyszłości 

                                                                                                                                                                       

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Nabywca: Gmina Wyryki, 22-205 Wyryki, NIP 565-14-45-591

Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaplonosach, Kaplonosy 73, 22-205 Wyryki

e-mail: spkaplonosy@wp.pl

tel. 82 571 72 26

fax 82 571 72 26

strona internetowa: www.spkaplonosy.szkolnastrona.pl/bip

dni i godziny urzędowania: w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 15:00

 

Postępowanie prowadzone jest przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kaplonosach w trybie zapytania ofertowego, dla któregonie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) zgodnie z  art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na realizację zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia -  pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu Nowoczesne kompetencje – kluczem do przyszłości.

 

Zapytanie ofertowe będzie dostępne w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego www.spkaplonosy.szkolnastrona.pl/bip oraz na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

 

I.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia - pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu Nowoczesne kompetencje – kluczem do przyszłości współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje”, Działanie 12.2 „Kształcenie ogólne”, nr projektu RPLU.12.02.00-06-0110/16-00,

 

w podziale na niżej wymienione części:

 

Część I –     Dostawa pomocy dydaktycznych

Część II –    Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej

Część III -   Dostawa książek, ćwiczeń, atlasów

Część IV -   Dostawa artykułów biurowych i papierniczych

Część V -    Krzesło profilaktyczno-rehabilitacyjne

Część VI –  Dostawa multimedialnych programów edukacyjnych

 Część VII –Dostawa wyposażenia pracowni ICT oraz programów komputerowych użytkowych, materiałów  eksploatacyjnych drukarek, urządzeń audiowizualnych

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

 

Kod CPV:

 

39162100-6  - Pomoce dydaktyczne

39162110-9  - Sprzęt dydaktyczny

30200000-1  - Urządzenia komputerowe

48000000-8  - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

22110000-4 -  Drukowane książki;

22600000-6 -  Tusz; 

30125110-5 -  Toner do drukarek laserowych/faksów;

30190000-7 -  Różny sprzęt i artykuły biurowe;

30232100-5- Drukarki i plotery

30213100-6 -  Komputery przenośne;

32413000-1 -  Sieć zintegrowana

30234400-2 -  Uniwersalne dyski wideo (DVD);

32322000-6 -  Urządzenia multimedialne

37524100-8 -  Gry edukacyjne;  

38652100-1 -  Projektory;

33100000-1 – Urządzenia medyczne

 

.

 • ·         Podane w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego parametry techniczne są wymaganiami minimalnymi co oznacza, że Wykonawca może zaoferować modele zgodne z wymaganiami minimalnymi lub wyższymi.
 • ·         Dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, oryginalnie zapakowany.
 • ·         Przygotowana oferta powinna uwzględniać koszty transportu i ewentualne inne koszty związane z realizacją zamówienia
 • ·         Dostarczone wyposażenie będzie posiadało oznakowanie CE i stosowne atesty. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć je Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania końcowego protokołu odbioru.
 • ·         Dostarczony sprzęt będzie skonfigurowany oraz będzie zainstalowane i zaktywowane zakupione oprogramowanie. 
 • ·         Wykonawca zapewni pełną dokumentację standardowo dostarczaną przez producentów.
 • ·         Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie użytkowania i konfiguracji zamówionego sprzętu.
 • ·         Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 12-miesięcznej gwarancji na każdy z zakupionych towarów ( o ile przedmiot nie posiada gwarancji producenta), z wyjątkiem wyposażenia co do którego Zamawiający wskazuje inaczej.
 • ·         Miejsce dostawy, montażu i ewentualnego przeszkolenia – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaplonosach, Kaplonosy 73, 22-205 Wyryki.

 

 

II.   OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE

 

 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Na każdą część zamówienia Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych przewidujących odmienny niż określony w Zapytaniu ofertowym sposób wykonania zamówienia.

 

 

III.   ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJACE

 

Zamawiający nie  dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

IV.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Część I, II, III, IV, V, VI -  w ciągu 40 dni od dnia zawarcia umowy

Część VII - w ciągu 45 dni od dnia zawarcia umowy

 

V.        WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)      posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

c)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Zamawiający nie dokonuje opisu powyższych warunków.

W celu potwierdzenia powyższych warunków, Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczeniestanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Oceny spełnienia w/w warunków Zamawiający dokona zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w  złożonym oświadczeniu.

 

 

VI.    INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

 

1.    Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

2.    Zamawiający wykluczy także z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)   posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)   pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa:

a)    oświadczenie - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;

b)   oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;

c)    aktualny wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, uzyskany nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.    Oceny braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy Zamawiający dokona zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w  złożonych oświadczeniach/dokumentach.

 

 

VII.      SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1.      Ofertę można złożyć w formie pisemnej, na formularzu który stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego i/lub Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego oraz Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.

2.      Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części podając ostateczną cenę w ramach poszczególnych części, do których przystępuje Wykonawca.

3.      Załączniki do Zapytania ofertowego powinny być wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku, ściśle według warunków i postanowień zawartych w Zapytaniu ofertowym.

4.      Ofertę podpisuje Wykonawca bądź upoważniony przez niego przedstawiciel.

5.      Naniesione poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

6.      Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż oferowany asortyment spełnia wszelkie wymagania funkcjonalne i techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia.

7.      Wszelkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, notarialnie potwierdzonej kopii albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że kopia pełnomocnictwa nie może być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez ustanowionego pełnomocnika.

8.      Kompletna oferta powinna zawierać:

a)      wypełniony formularz wyceny oferty (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego i/lub Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

b)      Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego

c)      oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,

d)      oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,

e)      dokument potwierdzający umocowanie osoby lub osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictwo),

f)       aktualny wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, uzyskany nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 

VIII.   MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

 

1.    Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście, pocztą elektroniczną, lub listownie na adres:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaplonosach, Kaplonosy 73, 22-205 Wyryki (sekretariat, fax 82 571 72 26, e-mail: spkaplonosy@wp.pl) w zamkniętej kopercie lub jako załącznik e-maila w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, z dopiskiem:

 

 

„Oferta na wyposażenie – część ….

              Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert – 01.09.2017 godz. 12.15

 

2.      Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

3.      Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE oferty.

4.      Przy przesłaniu ofert drogą kurierską lub pocztową ryzyko uszkodzenia, zniszczenia, nie dotarcia oferty na czas i w miejsce wskazane do składania ofert ponosi Wykonawca.

 

IX.    TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Ofertę należy złożyć do dnia 01 września 2017 r. do godz. 1200.

2.    Oferta złożona po terminie składania ofert, bez względu na przyczynę, zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.

3.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 września 2017 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego pok. Sekretariat .

4.    Otwarcie ofert jest jawne.

 

X.       TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

 

XI.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

 

1.      Wykonawca musi przedstawić cenę oferty w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów Zapytania oraz doświadczenia zawodowego Wykonawcy.

2.      Obliczona przez Wykonawcę cena powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami prawa podatki i opłaty oraz ewentualne upusty cenowe. Wykonawca powinien w ceny jednostkowe wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3.      Wykonawca na Formularzu oferty (Załącznik nr 6)podałączną wartość za zrealizowanie przedmiotu zamówienia brutto.

4.      Wszystkie obliczenia należy na każdym etapie zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

5.      Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ma być podana liczbą i słownie.

6.      Wszelkie rozliczenia związane z przedmiotem zamówienia będą odbywały się w polskich złotych.

7.      W razie rozbieżności w cenie podanej liczbą i słownie za prawidłową uznaje się cenę podaną słownie.

8.      Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 

XII.      KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

 

1.    Zamawiający dokona oceny tylko ważnych ofert.

2.    Przy wyborze oferty dla części I,II,III, IV, V, VI Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

a) cena brutto – 90%
b) termin realizacji zamówienia – 10%

3.    Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:

 

Kryterium cena –  waga 90%

1)   Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2)   W zakresie kryterium cena oferta może uzyskać maksymalnie 90 pkt (1% = 1 pkt).

3)   Oferta z ceną najniższą otrzyma 90 pkt.

4)   Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się według następujących obliczeń:

 

     Najniższa oferowana przez Wykonawców cena (brutto)

Liczba punktów oferty ocenianej = -------------------------------------------------------------------------  x 100 x 90 %

                  Cena badanej oferty (brutto)

 

 

 

Kryterium termin realizacji zamówienia – waga 10%

1)   Zamawiający określa, iż zamówienie wykonane musi być w terminie do 40 dni od dnia zawarcia umowy.

2)   Jeśli oferent poda w ofercie termin powyżej 40 dni oferta zostanie odrzucona.

3)   Jeżeli Wykonawca nie wskaże w swojej ofercie terminu realizacji zamówienia Zamawiający przyjmie, iż wskazano 40-dniowy termin realizacji zamówienia.

4)   W kryterium terminu Zamawiający przyzna punkty zgodnie z poniższym zestawieniem:

- do 30 dni – 10 pkt

5)   W kryterium terminu oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

 

4.    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w wyniku sumowania punktów w kryteriach oceny ofert.

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L= C + T, gdzie:

1)    L – całkowita liczba punktów,

2)    C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena ofertowa brutto”,

3)    T – ilość punktów uzyskanych w kryterium „termin realizacji zamówienia”,

5.    W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.

6.    Przy wyborze oferty dla części VII Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

a) cena brutto – 90%
b) czas reakcji serwisowej – 10%

7.    Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:

 

 

Kryterium cena –  waga 90%

5)   Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

6)   W zakresie kryterium cena oferta może uzyskać maksymalnie 90 pkt (1% = 1 pkt).

7)   Oferta z ceną najniższą otrzyma 90 pkt.

8)   Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się według następujących obliczeń:

 

     Najniższa oferowana przez Wykonawców cena (brutto)

Liczba punktów oferty ocenianej = -------------------------------------------------------------------------  x 100 x 90 %

                  Cena badanej oferty (brutto)

 

 

 

Czas reakcji serwisowej – waga 10%

6)   Za podjęcie czynności serwisowej do 24 godz. od momentu zgłoszenia – 10 pkt.

7)   Za podjęcie czynności serwisowej od 24 godz. do 48 godz. od momentu zgłoszenia – 5 pkt

8)   Za podjęcie czynności serwisowej od 48 godz. do 5 dni od momentu zgłoszenia - 0 pkt.

9)   W kryterium terminu oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

 

8.    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w wyniku sumowania punktów w kryteriach oceny ofert.

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L= C + T, gdzie:

4)    L – całkowita liczba punktów,

5)    C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena ofertowa brutto”,

6)    T – ilość punktów uzyskanych w kryterium „czas reakcji serwisowej”,

9.    W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.

 

 

XIII.   INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1.     Zamawiający wybierze po jednej najkorzystniejszej ofercie w każdej części przedmiotu zamówienia spośród wszystkich złożonych ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu, w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny.

2.     Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i otrzyma najwyższą całkowitą ilość punktów.

3.     O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru.

4.     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

XIV.   DODATKOWE INFORMACJE

 

1.    Zamawiający dopuszcza poprawienie błędów formalnych lub oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w złożonej przez Wykonawcę ofercie, informując o tym fakcie Wykonawcę. Celem poprawienia oferty jest jedynie usunięcie jej błędów formalnych. Nie jest dopuszczalne dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści lub istotnych elementów oferty podlegających ocenie zgodnie z kryteriami ocen.

2.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek skutkująca koniecznością unieważnienia postępowania.

3.    Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest przyjęcie przez Zamawiającego protokołu odbioru.

4.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

5.    Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania.

6.    W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

 

XV.      INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI                 

 

 

1.      Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

Elżbieta Haniewska, tel. 82 571 72 26, 669 151 540

2.      Korespondencja związana z niniejszym postępowaniem może być przekazywana pisemnie, na adres:

            Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaplonosach, Kaplonosy 73, 22-205 Wyryki

faksem na nr tel. 82 571 72 26, lub drogą elektroniczną na adres: spkaplanosy@wp.pl, z dopiskiem

                             „Zapytanie ofertowe na wyposażenie”

Uwaga: W przypadku dostarczenia dokumentu po godzinach urzędowania Zamawiający uzna, że zapoznał się z jego treścią w następnym dniu roboczym.

 

3.      W przypadku istotnych wątpliwości Wykonawca może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Udzieloną odpowiedź (merytoryczną) Zamawiający przekaże Wykonawcy, który skierował pytanie oraz zamieści na stronie internetowej.

4.      Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub na adres mailowy, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

5.      W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu lub adres mailowy podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.

 

 

XVI.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

 

1.      Projekt umowy o udzielnie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego.

2.      Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji, gdy zaistnieją zmiany wynikające z samej realizacji umowy (np. opóźnienia w realizacji projektu niezależne od stron umowy itp.) mające wpływ na przedmiot i warunki umowy zawartej z Wykonawcą, których wcześniej nie dało się przewidzieć. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp.

3.      Zmiana postanowień umowy może dotyczyć przedmiotu umowy w przypadku zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawcę asortymentu, jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy. Wykonawca musi wykazać, iż dołożył należytej staranności, aby uzyskać od producenta informację odnośnie kontynuowania lub zaprzestania produkcji oferowanego przez siebie asortymentu.

4.      Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp.

5.      W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić          od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

 

 

XVII.     ZAŁĄCZNIKI

 

1.  Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.

2.  Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz  o braku podstaw do wykluczenia

   3. Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym.

   4. Załącznik nr 4 – formularz wyceny oferty 1

   5. Załącznik nr 5 – formularz wyceny oferty 2

   6. Załącznik nr 6 – formularz ofertowy

   7. Załącznik nr 7 – projekt umowy

 

 

 

(-) Renata Paluszkiewicz

Dyrektor Szkoły Podstawowej

 im. Jana Pawła II w Kaplonosach