Szkoła Podstawowa |im. Jana Pawła II

22-205 Wyryki, Kaplonosy 73

Tel: (82) 571-72-26

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 119213
 • Do końca roku: 343 dni
 • Do wakacji: 150 dni

Plan pracy szkoły 2017/2018

 

 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II w KAPLONOSACH

 

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

Plan pracy szkoły opracowany został w oparciu o :

 

 • podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/ 2018,

 • Koncepcję Pracy Szkoły Podstawowej w Kaplonosach,

 • wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2016/2017.

 

 

 

Cele i zadania do realizacji;

 

 • wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego;

 • rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci,

 • wspieranie rozwoju dziecka z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb,

 • rozwijanie kompetencji informatycznych, matematycznych, przyrodniczych i językowych;

 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki , - działania szkoły  na  rzecz  zdrowia  i  bezpieczeństwa  uczniów ; właściwe korzystanie z mediów;

 • kształtowanie postaw,

 • stwarzanie warunków do rozwijania kreatywności i uzdolnień uczniów;

 • wprowadzenie doradztwa zawodowego ;

 • wprowadzenie edukacji włączającej;

 

 

 

I KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych - 4 IX 2017r.

 2. I semestr- 4 IX 2017- 15 I 2018r.

 3. Zimowa przerwa świąteczna – 23 XII 2017- 31 XII 2017r.

 4. II semestr – 16 I 2018r. – 22 VI 2018r.

 5. Ferie zimowe 29 I 2017r.- 11 II 2018r.

 6. Wiosenna przerwa świąteczna 29 III- 3 IV 2018r.

 7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 22VI 2018r.

 8. Ferie letnie 23 VI 2018r.- 31 VIII 2018r.

 

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

 

 

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2017 r.,

 • Święto Pracy – 1 maja 2018 r.,

 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2018 r.,

 • Boże Ciało – 31 maja 2018r.

 

 

 

II Dni dodatkowo wolne do zajęć dydaktycznych- ustalonych przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców, rady pedagogicznej.

 

 • 2,3 listopada 2017r.

 • 30 kwietnia 2018r.

 • 2,4 maja 2018r.

 

III GODZINY TRWANIA ZAJĘĆ:

 

 • szkoła podstawowa- 7:30- 14.40

 • przedszkole -8:00- 13:00

 • oddział przedszkolny- 8:15- 13:45

 • świetlica szkolna- zgodnie z planem zajęć

 

 

 

Liczba nauczycieli- mianowani -4, dyplomowani 9

 

Liczba uczniów- 75, Liczba oddziałów – 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

 

 

 

IV ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

ZADANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

do końca sierpnia

dyrektor szkoły

 

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

do 15 IX 2017

rada pedagogiczna, E. Haniewska,

 

Opracowanie programu wychowawczo- profilaktycznego

do 30 IX 2017

rada pedagogiczna
A. Pasieczna, A. Mocior

 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

do 15 IX 2017

dyrektor szkoły

Załącznik

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

cały rok

dyrektor szkoły

 

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych
i dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego: statut, regulaminy, procedury

30 listopada 2017

 

15 IX 2017

Dyrektor,
R. Szymańczuk
T. Sokołowska

E. Haniewska , P. Łobacz

Zgodnie z obowiązują

cym harmonogramem

Organizacja pracy zespołów samokształceniowych

i wychowawczych

cały rok szkolny

przewodniczący zespołów

wg planu

Promocja szkoły w środowisku

cały rok szkolny

Dyrektor, wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły,

 

Opracowanie harmonogramu zebrań z rodzicami
i posiedzeń rady pedagogicznej

do 15 IX 2017

rada pedagogiczna

Załącznik

Opracowanie harmonogramu uroczystości szkolnych

do 15 IX 2017

rada pedagogiczna

Załącznik

Rekrutacja uczniów

Weryfikacja i zbieranie danych ucznia, prowadzenie dokumentacji

cały rok

Dyrektor

referent

 

Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej na terenie szkoły

cały rok szkolny

Dyrektor, pedagog

 

 

 

 

V NAUCZANIE

 

 

 

 

 

ZADANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

Wdrażanie nowej podstawy programowej

cały rok szkolny

nauczyciele

Przedszkole, oddział przedszkol

ny, kl 1, kl 7

Diagnozowanie osiągnięć uczniów.

cały rok szkolny

dyrekcja, zespół samokształceniowy

 

Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

cały rok szkolny

Pedagog,nauczyciele

 

Odkrywanie i rozwijanie kreatywności zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań cały rok szkolny.

Zajęcia rozwijające z uczniem( matematyczne, kreatywności, przyrodnicze)

Realizacja programu z zakresu edukacji czytelniczej  

Kontynuacja projektu MegaMisja”

Realizacja projektu ‘Nowoczesne kompetencje kluczem do przyszłości”.

cały rok szkolny

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

E. Haniewska

 

K. Gąsiorowski

 

 

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych oraz przygotowanie uczniów do udziału
w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.

cały rok szkolny

nauczyciele

 

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce. Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia.

cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele

 

Edukacja włączająca

Cały rok

nauczyciele pracujący
z uczniem

 

Badanie wyników nauczania

wg planu nadzoru

Dyrektor , nauczyciele

 

Analiza wyników nauczania

cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele

 

Obserwacje zajęć

wg harmonogramu

Dyrektor

 

 

 

 

VI WYCHOWANIE

 

 

 

ZADANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

Opracowanie i realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

cały rok

wszyscy nauczyciele

 

Opracowanie planu działań doradztwa zawodowego

semestr II

nauczyciel przedmiotu

 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

cały rok

wszyscy nauczyciele

 

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek

Przygotowanie harmonogramu wycieczek

cały rok

 

 

15 IX 2017

wszyscy nauczyciele

 

A. Pasieczna

 

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z  poradnią psychologiczno-pedagogicznymi

cały rok

wychowawcy klas

 

Wychowanie ekologiczne

cały rok

nauczyciele

 

Kształtowanie postaw, wychowanie do wartości

cały rok

nauczyciele

 

 

 

 

VII ZADANIA OPIEKUŃCZE

 

 

 

 

 

ZADANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

Zapewnienie pomocy psychologiczno- pedagogicznej

cały rok

Dyrektor, wychowawcy

 

Zapewnienie opieki wszystkim dzieciom, które tego potrzebują

cały rok

Dyrektor, nauczyciele

 

Organizacja pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

cały rok

wychowawcy

 

Zapewnienie dożywiania w szkole

cały rok

Referent

 

Realizacja programów kształtujących dobre nawyki żywieniowe i propagujących zdrowy styl życia,

cały rok

Referent, nauczyciele

 

Organizacja i udział w akcjach charytatywnych

Propagowanie idei wolontariatu(SKC „Caritas”)

cały rok

Nauczyciele

B.Tomaszek,
A. Wielmowiec

 

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły

cały rok

wszyscy nauczyciele, dyrektor

 

 

 

 

VIII

 

BHP i warunki pracy

 

 

 

ZADANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

Monitorownie urządzeń, pomieszczeń, terenu wokół szkoły.

cały rok

Dyrektor, pracownik gospodarczy

 

Remonty i naprawy

wg planu budżetu

dyrektor

 

Kontrola aktualnych szkoleń bhp, aktualnych badań okresowych.

cały rok

Dyrektor, referent

 

Doposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, urządzenia,

Wyposażenie mobilnej pracowni komputerowej, pracowni przyrodniczej;

wg planu

dyrektor

 

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji

wg planu

P. Łobacz

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan pracy szkoły zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej, w dniu 14. 09. 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ I ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 

 

 

POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

 

l.p

Data

Temetyka/ cel

Uwagi

1

25 sierpnia 2017r.

Organizacyjne- przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018, informacja o zmianach w przepisach oświatowych na rok szkolny 2017/2018;

 

2.

30 sierpnia 2017r.

Przygotowanie dokumentacji zgodnie z rozporządzeniami na rok szkolny 2017/2018

 

3

14 września 2017r..

Nadzór Pedagogiczny, zatwierdzenie planów i programów, projekt statutu szkoły, projekt programu wychowawczo-profilaktyczny, ewaluacja wewnętrzna.

 

4

29 września 2017r.

Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia nowych dokumentów szkolnych

 

4

październik- listopad 2017r.

Szkoleniowe- warsztaty

Prawne i wychowawcze aspekty cyberprzemocy; Jak prowadzić rozmowy z rodzicami;

 

5

8 stycznia 2018r.

klasyfikacyjne

 

6

15 lutego 2018r.

Plenarne- podsumowanie półrocznej pracy szkoły

 

7

marzec 2018r.

Szkoleniowe- tematyka aktualna dla szkoły

 

 

8

18 czerwca 2018r.

klasyfikacyjne

 

9

3 lipca 2018r.

Plenarne- podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

 

 

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

L.P

DATA

UWAGI

1

20 września 2016r.

zapoznanie rodziców z obowiązującymi dokumentami, przedstawienie koncepcji planu współpracy na bieżący rok szkolny

2

23 listopada 2017r.

Sprawy wychowawcze, osiągnięcia edukacyjne uczniów, zebrania klasowe

3

22 stycznia 2018r.

Sprawy wychowawcze, osiągnięcia edukacyjne uczniów podsumowanie semestru

4

26 kwietnia 2018r.

 

Podsumowanie roku 2017/2018 zebrania klasowe