Szkoła Podstawowa |im. Jana Pawła II

22-205 Wyryki, Kaplonosy 73

Tel: (82) 571-72-26

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 119244
 • Do końca roku: 343 dni
 • Do wakacji: 150 dni

Nadzór Pedagogiczny 2017-2018

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KAPLONOSACH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r.poz.59)-art.68 ust.1 pkt2.

2.Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Z 2017r. poz.1658)

3.Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz.1611)

 

Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

1.Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

2.Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

3.Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiednie korzystanie z mediów społecznych.

4.Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

5.Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego:

a) w zakresie kontroli- „Zgodność z przepisami prawa prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019”

 • „Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych

b) w zakresie ewaluacji w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych

- „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”,

 • „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”

c)w zakresie monitorowania- „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkól”

 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2016/2017

1,Szkoła systematycznie współpracuje z różnymi podmiotami i promuje swoją działalność

w środowisku.

2.Prężnie działa Szkolne Koło Caritas propagując idee wolontariatu.

3.Pozyskiwane są środki pozabudżetowe.

4.Uroczystości zgodne z ustalonym harmonogramem.

5.Na bieżąco realizowane są zadania z zakresu dydaktyki, wychowania i opieki.

6.Podejmowane są działania mające na celu podniesienie wyników nauczania, jednak nie zawsze

przynoszą oczekiwane rezultaty.

7.Nauczyciele prowadzą szereg działań w ramach 40-sto godzinnego tygodnia pracy.

8.Rodzice są partnerami szkoły-biorą aktywny udział w jej życiu. Włączając się w wielkanocną

kwestę na rzecz Hospicjum we Włodawie zebrano 4.740,96zł.

9.Dokonując analizy z ewaluowanych programów wychowawczego i profilaktyki stworzyć jeden

angażując rodziców i uczniów.

10.Motywować nauczycieli do podjęcia dokształcania zgodnie z potrzebami szkoły.

11.Wdrażać uczniów do nowej formy sprawdzianu.

12.Wzbogacać ofertę zajęć dodatkowych.

 

Rekomendacje:

1.Promowanie działań szkoły w środowisku.

2.Krzewienie idei wolontariatu.

3.Współdziałanie z rodzicami na zasadzie partnerstwa.

4.Podnoszenie wyników nauczania.

5. Dokształcanie nauczycieli zgodnie z potrzebami.

 

Wnioski z ewaluacji wewnętrznej:

 

a)Mocne strony

1.Nauczyciele diagnozują i rozpoznają możliwości edukacyjne, psychologiczne, rozwojowe uczniów, a także ich sytuację społeczną.

2.W celu zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów szkoła organizuje różne formy pomocy: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

z przedmiotów, zajęcia indywidualne i rewalidacyjne z uczniem, koła zainteresowań, organizowanie przedstawień teatralnych, imprez i akcji charytatywnych, różnicowanie na zajęciach metod pracy z uczniem, wyjazdy edukacyjne, możliwość uczestnictwa uczniów w konkursach przedmiotowych, turniejach, zawodach sportowych, warsztatach, pogadankach w zależności od zdiagnozowanych potrzeb.

3.Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami i podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom.

4.W szkole prowadzone są następujące działania antydyskryminacyjne: omawianie na lekcjach zagadnień związanych z tolerancją, tematyka godzin wychowawczych, organizowanie uroczystości szkolnych i lokalnych, pedagogizacja rodziców, akcje charytatywne w szkole i w środowisku lokalnym. Powyższe działania zawarte są w szkolnych programach: profilaktyki i wychowawczym.

b)Słabe strony

1.W szkole organizuje się za mało zajęć rozwijających zainteresowania

i uzdolnienia intelektualne i artystyczne uczniów.

2.Działania uwzględniające indywidualizację pracy z uczniem przynoszą wymierne efekty, jednak tylko w niewielkim stopniu. Potwierdzają to wyniki ankiet skierowanych do nauczycieli i uczniów. Tylko 47% ankietowanych uczniów czuje zadowolenie z osiąganych wyników
w nauce, a około 30% uważa, iż osiągnięcia w nauce są im obojętne. Natomiast ankietowani nauczyciele wskazali, iż tylko 14% uczniów ma osiągnięcia w konkursach, tylko 28% uczniów przejawia wyższą motywację do nauki, tylko 14% uczniów dba o systematyczność
i rzetelność  prac domowych.

 

Rekomendacje

1.Wzbogacić ofertę szkoły o zajęcia rozwijające uzdolnienia
i zainteresowania uczniów.

2.Zorganizować szkolenia lub warsztaty dla rodziców dotyczące ich odpowiedzialności za edukację swoich dzieci.

 

Koncepcja pracy szkoły.


Misja
Misją naszej szkoły jest wszechstronny rozwój młodego człowieka, służący osiągnięciu przez niego dojrzałości emocjonalnej,duchowej, intelektualnej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem słów patrona ,,Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”
Wizja
Nasza szkoła:
1. Jest miejscem przyjaznego spotkania uczniów, rodziców, nauczycieli-panuje tu klimat otwartego dialogu.
2. Zapewnia możliwość integralnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia.
3. Wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji.
4. Dąży do doskonałości poprzez proces zespołowej refleksji, oceny dokonań i zasad postępowania oraz doskonali pracowników z myślą o wszechstronnym rozwoju ucznia.
5. Propaguje zdrowy  i bezpieczny styl życia oraz atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu.

 

 

Realizowane formy nadzoru

 

1) Przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz terminy jej przeprowadzania,

(Załącznik nr 1)

 1. Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły i placówki,Lp

Tematyka

Termin

Kogo dotyczy

Forma

1

Prawidłowość i systematyczność wypełniania dziennika lekcyjnego

2x w roku

Wszyscy n-le

Przegląd dzienników

2

Wdrażanie nowej podstawy programowej

X 2017

IV 2018

Wszyscy n-le, a w szczególności kl.I,IV,VII,0

Analiza dzienników lekcyjnych, planów nauczania

3

Przestrzeganie regulaminów wewnątrzszkolnych w szczególności dotyczących bezpieczeństwa(dyżurów, skarg, rady pedagogicznej)

Na bieżąco

Wszyscy n-le

Stałe monitorowanie

4

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej; edukacja włączająca

IX a następnie wg zgłoszeń

Wszyscy n-le

Sprawozdanie n-li z form udzielanej pomocy

5

Realizacja klasowych programów wychowawczych

1x w semestrze

Wychowawcy

Zgodność zapisów w dzienniku z programami

6

Ocena pracy nauczyciela

Na bieżąco

Na wniosek n-la

(max. 3 oceny w ciągu roku)

Obserwacja zajęć, przegląd dokumentacji prowadzonej przez n-la, działalność pozalekcyjna

7

Diagnoza osiągnięć uczniów

IX-X 2017

V-VI 2018

Diagnoza: „0”, kl.I, IV,III

Nauczyciele prowadzący

8

Organizacja próbnego sprawdzianu kl.VII wg nowych zasad

V-VI 2018

Test klasy VII

Wychowawca, n-le prowadzący

9

Współodpowiedzialność rodzica za edukację dziecka

1.10.2017

A.Mocior

Ankieta skierowano do rodziców

-10

Pobudzanie aktywności i samodzielności dzieci w wieku przedszkolnym

II.2018

E.Filipek

A.Wielmowiec

Rozmowa,wywiad z rodzicami 1. Plan obserwacji prowadzonych przez nauczycieli zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,Lp

Imię i nazwisko nauczyciela

Przedmiot obserwacji

Termin

1

Anna Wielmowiec

Wychowanie przedszkolne

XI.2017

2

Andrzej Bielecki

Fizyka/kl. VII

1.10.2017

3

Kamil Gąsiorowski

Technika/kl.IV

XII 2017

4

Przemysław Łobacz

Chemia/kl.VII

1.01.2018

5

Anna Mocior

Przyroda/kl.V

III 2018

6

Renata Szymańczuk

J. angielski

IV 2018

7

Elżbieta Haniewska

Pasowanie kl.I

 

8

Beata Tomaszek

Historia/kl.IV

1.05.2018

9

Beata Tomaszek

Anna Wielmowiec

Działalność Szkolnego Koła Caritas

1.05.2018

Cele obserwacji:

-wdrażanie nowej podstawy programowej,

-przestrzeganie warunków i sposobów realizacji podstawy programowej,

-dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych możliwości uczniów,

-gromadzenie informacji o pracy nauczycieli i stopniu realizacji przez niego zadań,

-ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, na podstawie na podstawie bezpośredniej obserwacji umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy uczniów,

-celowość zadawania prac domowych.

 1. Zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań,

  Formami działalności wspomagającej będą:

  - szkolenia i zebrania,

  - przekazywanie wyników i wniosków z nadzoru,

  - przekazywanie informacji o zmianach w przepisach prawa oświatowego,

  - motywowanie do korzystania z informacji zamieszczanych na stronie MEN, Kuratorium Oświaty w Lublinie, ORE,

  - lekcje koleżeńskie dla młodszych stażem nauczycieli,

  - wymiana doświadczeń w ramach pracy zespołów.

  Lp

  Zadanie

  Sposób realizacji

  Odpowiedzialni

  Termin/uwagi

  1

  Oferty szkoleń, warsztatów

  Prezentacja otrzymywanych od instytucji ofert .

  Dyrektor

  Na bieżąco

  2

  Lekcje koleżeńskie

  Prowadzenie zajęć na n-li młodszych stażem

  R. Paluszkiewicz

  R.Szymańczuk

  A.Pasieczna

  IX 2017

  3

  Indywidualne uczestnictwo n-li w warsztatach, szkoleniach

  Udział w różnych formach doskonalenia

  Wszyscy

  Na bieżąco

  4

  Szkoleniowe zebrania rady pedagogicznej

  Prawne i wychowawcze aspekty cyberprzemocy

  Jak prowadzić rozmowy z rodzicami, aby obie strony były zadowolone?

  Wdrażanie nowej podstawy programowej. Warunki i sposoby realizacji

  Wszyscy

  Na bieżąco

  5

  Dokształcanie indywidualne

  Uzupełnianie kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły:

  -biologi i geografia-A.Mocior, R.Paluszkiewicz,

  -logopedia-T.Sokołowska

  -E.Haniewska-informatyka

  -chemia-P.Łobacz

  -edukacja dla bezpieczeństwa-D.Flisiak

   

  Wg harmonogramu

   

5) Zakres monitorowania.

Lp

Zakres monitorowania /Tematyka

Kogo dotyczy/Odpowiedzialni

Termin

Uwagi

1

Uwzględnienie w klasowych programach wychowawczych zagadnienia dotyczącego korzystania z mediów społecznościowych

Wychowawcy

1.10.2017

Analiza dokumentacji

2

Systematyczność uczestniczenia uczniów w dodatkowych zajęciach z zakresu edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej

Nauczyciele prowadzący

Na bieżąco

Analiza frekwencji w dziennikach zajęć dodatkowych

3

Promocja szkoły w środowisku

Wszyscy nauczyciele

IV 2018

Wywiad z nauczycielami, uczniami-w jakich działaniach promujących szkołę brali udział?

4

Podejmowanie przez n-li różnych form dokształcania- ich częstotliwość

Wszyscy n-le

XI

Analiza kwalifikacji i data ich uzyskania

5

Archiwum zdjęć

N-le odpowiedzialni za organizację danej uroczystości

Na bieżąco

Gromadzenie w bibliotece szkolnej płyt ze zdjęciami z uroczystości-przegląd, częstotliwość udostępniania rodzicom

6

Częstotliwość oceny pracy n-li

Wszyscy n-le

XI

Przegląd akt osobowych