Szkoła Podstawowa |im. Jana Pawła II

22-205 Wyryki, Kaplonosy 73

Tel: (82) 571-72-26

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 119236
  • Do końca roku: 343 dni
  • Do wakacji: 150 dni

Koncepcja pracy szkoły 2017/2018

                                            Dzisiaj należy wiedzieć,
                                                                                              co trzeba poznać jutro,
                                                                                                 by radzić sobie pojutrze
                                                                                                                                                                 Jan Paweł II
 
 
 
 
 
 
 
Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Kaplonosach
na rok szkolny 2017/2018
 
 
 
 
INFORMACJE O SZKOLE
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaplonosach jest 8-letnią szkołą podstawową 
z oddziałem przedszkolnym i przedszkolem. Organem prowadzącym jest Urząd Gminy Wyryki. Obsługę finansowo – kadrową prowadzimy we własnym zakresie. Do obwodu szkoły należą miejscowości: Kaplonosy, Kaplonosy Kolonia, Zahajki, Kolonia Zahajki, Horostyta, Kolonia Horostyta, Krzywowierzba. Do szkoły uczęszcza 75 dzieci, w tym uczniowie 
i przedszkolaki. 
Baza lokalowa składa się z: 8 sal lekcyjnych, biblioteki, pracowni komputerowej, małej sali gimnastycznej, stołówki, świetlicy, toalet dla uczniów młodszych i starszych. Przy szkole znajduje się ogrodzone boisko trawiaste i plac zabaw dla dzieci. 
W szkole pracuje 15 nauczycieli, w tym 12 na pełny etat, 3 w wymiarze niepełnym. Ponadto w placówce zatrudnionych jest 5 pracowników administracji i obsługi. 
Nasza szkoła posiada certyfikaty: 
- Szkoły promującej zdrowie,
- Szkoły zaangażowanej społecznie,
- Ratujemy i uczymy ratować,
- Polskiego Towarzystwa Dysleksji,
- Umiejętności bezpiecznego korzystania z poczty e-mail,
- Udziału w III edycji programu grantowego mPotęga.
 
MISJA
Misją naszej szkoły jest wszechstronny rozwój młodego człowieka, służący osiągnięciu przez niego dojrzałości emocjonalnej, duchowej, intelektualnej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem słów Patrona Jana Pawła II „Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”.
WIZJA
Nasza szkoła: 
1. Jest miejscem przyjaznego spotkania uczniów, rodziców, nauczycieli - panuje tu         klimat  otwartego dialogu. 
2. Zapewnia możliwość integralnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia. 
3. Wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji. 
4. Dąży do doskonałości poprzez proces zespołowej refleksji, oceny dokonań i zasad postępowania oraz doskonali pracowników z myślą o wszechstronnym rozwoju ucznia. 
5. Propaguje zdrowy i bezpieczny styl życia oraz atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu.
 
 
MODEL ABSOLWENTA
Uczeń:
Umie żyć w społeczeństwie:
- ma poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych osób,
- potrafi współdziałać w zespole,
- angażuje się w działalność społeczną – wolontariat,
- szanuje i kocha swój kraj oraz „Małą Ojczyznę” – jej kulturę, tradycje, obyczaje, 
- aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.
Radzi sobie z trudnościami:
- rozwiązuje problemy z wykorzystaniem technik mediacyjnych,
- jest wytrwały w dążeniu do celu,
- jest świadomy współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.
Jest otwarty na wiedzę:
- wykorzystuje informacje z różnych źródeł, poddając je krytycznej analizie i ocenie,
- sprawnie komunikuje się w języku polskim oraz zna podstawy dwóch języków obcych nowożytnych,
- zdobytą wiedzę stosuje w życiu codziennym,
- poznaje i rozwija swoje zainteresowania i zdolności – samokształcenie,
- kreatywnie rozwiązuje problemy z różnych dziedzin, wykorzystując m. in. narzędzia 
z zakresu matematyki i informatyki.
 
 
 
 
KIERUNKI DZIAŁAŃ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Planując działania w bieżącym roku szkolnym wzięliśmy po uwagę priorytety MEN, wyniki ewaluacji wewnętrznej i propozycje rodziców.
Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach: I, IV, VII oraz wychowania przedszkolnego.
Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej – realizacja zajęć w ramach projektu „Nowoczesne kompetencje – kluczem do przyszłości”.
Podniesienie jakości edukacji włączającej – asystent dziecka niepełnosprawnego.
Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. Kształtowanie właściwych postaw, np.
- zorganizowanie szkoleń, warsztatów dla rodziców dotyczących ich odpowiedzialności za edukację swoich dzieci, 
- wolontariat,
- działalność Samorządu Uczniowskiego,
- realizacja programu „Ratujemy i uczymy ratować” – akcja WOŚP,
- organizowanie uroczystości i imprez szkolnych oraz lokalnych we współpracy 
z rodzicami i innymi podmiotami.
Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych, np.
- kontynuacja programu edukacji cyfrowej MegaMisja na zajęciach świetlicy szkolnej,
- zajęcia ICT,
- tematyka godzin wychowawczych w klasach IV – VII,
- tematyka zajęć edukacyjnych w klasach „0” – III oraz przedszkolu.
      6.   Wspieranie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów i rodziców.
 
EWALUACJA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań prowadzona będzie poprzez:
kontrolę dokumentacji szkolnej,
obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli,
analizę sprawozdań z działalności pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli.
informację zwrotną od rodziców, uczniów i innych osób zainteresowanych działalnością szkoły.
Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich 
planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja 
przeprowadzana w wybranych obszarach.