Szkoła Podstawowa |im. Jana Pawła II

22-205 Wyryki, Kaplonosy 73

Tel: (82) 571-72-26

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 119268
  • Do końca roku: 343 dni
  • Do wakacji: 150 dni

Procedury organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Procedury organizowania

i udzielania

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

oraz wsparcia uczniów niepełnosprawnych

w Szkole Podstawowej

w Kaplonosach

   

Warunki organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 1

1. Ustala się następujące warunki organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole:

1) pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest świadczona uczniom, rodzicom i nauczycielom,

2) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne,

3) z wnioskiem (załącznik nr 1) o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi może wystąpić: uczeń, rodzice ucznia, dyrektor szkoły, nauczyciel,wychowawca, specjalista prowadzący zajęcia z uczniem, pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania (higienistka szkolna), poradnia psychologiczno-pedagogiczna,pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy, organizacja pozarządowa lub inna instytucja bądź podmiot działający na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

4) podstawę udzielania uczniowi pomocy stanowi:

a) informacja przekazana przez nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

b) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,

c) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

d) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

5) W przypadku, gdy uczeń posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obejmuje się go pomocą psychologiczno-pedagogiczną bez konieczności składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

 

2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia (liczebność grupy: do 8 osób),

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (liczebność grupy: do 8 osób),

4) zajęć specjalistycznych:

a) korekcyjno-kompensacyjnych (liczebność grupy: do 5 osób),

b) logopedycznych (liczebność grupy: do 4 osób),

c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne (liczebność grupy: do 10 osób),

d) innych o charakterze terapeutycznym (liczebność grupy: do 10 osób),

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,

7) warsztatów,

8) porad i konsultacji.

 

3. Formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców są:

1) porady,

2) konsultacje,

3) warsztaty,

4) szkolenia.

 

4. Wymiar godzin, w którym realizowane są poszczególne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w ust. 2, ustala dyrektor szkoły z uwzględnieniem godzin, którymi dysponuje w danym roku szkolnym.

 

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniowi nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu tej pomocy: pedagog szkolny, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta.

 

6. Czas trwania zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 wynosi 45 minut; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym lub dłuższym niż 45 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

§ 2

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana niezwłocznie po stwierdzeniu u ucznia specjalnych potrzeb w tym zakresie.

 

2. Dla ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną (z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) zakłada się „Kartę udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, której wzór stanowi załącznik nr 2 do procedury.

 

3. Udział ucznia w formach, o których mowa w § 1 ust. 2, jest możliwy po wyrażeniu zgody przez jego rodziców; zgodę na objęcie ucznia formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzic wyraża poprzez podpis złożony na „Wniosku o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną”.

 

4. Planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest obowiązkiem wychowawcy klasy; odbywa się ono we współpracy z rodzicami ucznia i pedagogiem szkolnym, z innymi nauczycielami, specjalistami, poradnią.

 

5. Za założenie i prowadzenie „Karty udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej” odpowiada wychowawca wraz we współpracy z nauczycielami, specjalistami pracującymi z uczniem oraz pedagogiem szkolnym.

§ 3

1. O zakwalifikowaniu ucznia do udziału w konkretnej formie pomoc psychologiczno-pedagogicznej decyduje dyrektor szkoły z zastrzeżeniem § 1 ust. 4.

 

2. Wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia monitoruje obecność ucznia w tych zajęciach i jego postępy.

 

3. Okres uczęszczania na zajęcia uzależniony jest od:

1) złagodzenia lub wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia pomocą,

2) zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych.

 

4. O zakończeniu udzielania danej formy pomocy decyduje dyrektor szkoły; podstawę podjęcia decyzji stanowi ocena efektywności działań dokonana przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.

 

5. O zakończeniu udzielania danej formy pomocy uczniowi wychowawca klasy informuje jego

rodziców.

II. Tryb postępowania w przypadku objęcia ucznia

pomocą psychologiczno-pedagogiczną

§ 4

1. Wychowawca klasy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i we współpracy z innymi nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w szczególności:

1) przedstawia dyrektorowi szkoły główne założenia dotyczące ustalenia form pomocy, okresu jej udzielania i wymiaru godzin, w jakim forma ta powinna być realizowana,

2) wychowawca powiadamia rodziców ucznia o przyjętych ustaleniach w sprawie udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poprzez przekazania do podpisu „Pisma powiadamiającego rodziców o ustalonych przez dyrektora formach, sposobach i okresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej” (załącznik nr 3)

 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest obowiązkiem zespołu, w skład którego wchodzą: pedagog szkolny, wychowawca klasy oraz nauczyciele i specjaliści udzielający uczniowi pomocy.

 

3. Zespół powołuje dyrektor szkoły na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do procedury.

 

4. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym i mogą w nich uczestniczyć rodzice ucznia; o terminie spotkań zespołu rodziców informuje dyrektor szkoły lub w jego imieniu koordynator zespołu, telefonicznie

 

5. Zebrania zespołu są protokołowane.

 

6. Zadaniem zespołu, o którym mowa w ust. 2, jest w szczególności:

1) ustalenie form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresu jej udzielania oraz wymiaru godzin poszczególnych zajęć,

2) opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego na czas określony w orzeczeniu,

3) dokonywanie okresowej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia co najmniej dwa razy w roku szkolnym,

4) opracowanie – co najmniej dwa razy w roku szkolnym – wniosków dotyczących dalszej pracy z uczniem.

 

7. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców ucznia niepełnosprawnego o formie przyznanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej i o wszelkich zmianach związanych z jej udzielaniem w trakcie spotkania zespołu lub w przypadku nieobecności na spotkaniu zespołu poprzez przekazanie do podpisania protokołu ze spotkania zespołu.

 

8. Rodzice ucznia otrzymuję kopię wielospecjalistycznych ocen oraz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego; fakt otrzymania kopii potwierdzają podpisem na oryginale dokumentów.

 

9. Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia niepełnosprawnego, organizowane zgodnie z zaleceniami określonymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez poradnię nie są formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

10. Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia realizowane są w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

§ 5

Dla zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w § 1 ust. 2, prowadzi się dziennik, do którego wpisuje się:

1) w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów,

2) oddział, do którego uczęszczają,

3) adres poczty elektronicznej rodziców oraz numery ich telefonów,

4) indywidualny program pracy z uczniem.,

5) w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy,

6) tygodniowy plan zajęć,

7) data i czas trwania zajęć,

8) tematy przeprowadzonych zajęć,

9) ocenę postępów,

10)wnioski do dalszej pracy,

  1. odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach

     

III. Zasady udzielania wsparcia rodzicom i nauczycielom

§ 6

1. Pomoc rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych, a jej udzielanie należy do obowiązków specjalistów zatrudnionych w szkole.

 

2. Wsparcie dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewnia również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie.

 

3. Zadania pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

4. Do obowiązków dyrektora należy organizowanie wspomagania szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

Załącznik nr 1

do Procedury organizowania i udzielania

pomocy psychologiczno-pedagogicznej

oraz wsparcia uczniów niepełnosprawnych

 

 

 

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Kaplonosach

 

 

 

Wniosek o objęcie ucznia klasy …..

 

………………………………………………..

(imię i nazwisko ucznia)

pomocą psychologiczno-pedagogiczną

1. Podstawa do objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

1) niepełnosprawność,

2) niedostosowanie społeczne,

3) zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

4) zaburzenia zachowania lub emocji,

5) szczególne uzdolnienia,

6) specyficzne trudności w uczeniu się,

7) deficyty kompetencji i zaburzeń sprawności językowej,

8) choroba przewlekła,

9) sytuacja kryzysowa lub traumatyczna,

10) niepowodzenia edukacyjne,

11) zaniedbania środowiskowe,

12) trudności adaptacyjne,

13) inne ………………………………………………………………………………………

 

2. Zgłaszający: ………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

rodzic, □ nauczyciel, □ wychowawca, □ specjalista, □ poradnia ………………………………………………………………………………......................................

(pełna nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistyczna)

inne osoby ………………………………………………………………………………..

(wymienić jaka funkcja)

3. Uzasadnienie wniosku

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(działania podjęte w zakresie pracy z uczniem i współpracy z rodzicami oraz nauczycielami przed złożeniem wniosku, dotychczasowe efekty pracy z uczniem)

4. Proponowana forma pomocy:

zajęcia rozwijające uzdolnienia,

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

zajęcia logopedyczne,

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,

porady i konsultacje, □ warsztaty,

zindywidualizowana ścieżka kształcenia

zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,

- dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym …..................................................................................

 

………………………………………………...........

(podpis wnioskodawcy}

 

 

 

....................................

(pieczęć szkoły}                                                                                                                                                                                                                                           miejscowość, data

 

 

Państwo

 

.................................

 

zam. ….....................................

 

Pismo powiadamiającego rodziców

o ustalonych przez dyrektora formach, sposobach

i okresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej”

 

Informuję, że w wyniku posiedzenia Zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z Państwa dzieckiem, uczniem/uczennicą ….......................................................................... zostały ustalone następujące formy sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Sposób udzielania

Okres

trwania

Wymiar godzin

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

 

 

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

 

 

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

 

 

Zajęcia logopedyczne

 

 

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 

 

 

Porady, konsultacje, warsztaty

 

 

 

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

 

 

 

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

 

 

 

Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych

 

 

 

Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

 

 

 

Z poważaniem

 

 

......................................

podpis i pieczątka dyrektora szkoły

 

 

....................................................

data i podpis rodziców, prawnych opiekunów